Valplattform – Feministiskt initiativ Göteborg

För ett feministiskt Göteborg

Feministiskt initiativs utgångspunkt är att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, sexualitet, könsidentitet, funktionsvariation, ålder, religion och klass. Så är det inte idag. Fi vill bryta de maktordningar och strukturer som begränsar oss alla på ett eller annat sätt.

Vår ambition är att skapa ett samhälle där alla människor färdas väl genom livets olika faser och det kallar vi för välfärdslinjen. Vi menar att en fungerande välfärd är ett verktyg som skapar möjligheter för ökad livskvalitet från livets början till livets sista dagar. Genom fungerande skola, socialtjänst, vård, äldreomsorg, arbets- och bostadsmarknad och med en inkluderande kulturpolitik, kan vi skapa ett Göteborg där alla får möjlighet att utvecklas som människor.

Med en antirasistisk politik som bygger på global solidaritet vill vi lyfta fram att de beslut och de val vi gör på lokal nivå i Göteborg är en del av ett större sammanhang. Våra handlingar ger avtryck i vår närhet men påverkar också människor i andra delar av världen. Det är därför viktigt med en miljö- och hållbarhetspolitik som genomför nödvändiga och långsiktiga förändringar.

Jämställdhet och jämlikhet är förutsättningar för mänskliga rättigheter men innebär också att vi har skyldigheter. Den politik vi driver har feminismen som utgångspunkt där jämställdhet, jämlikhet, antirasism och tillgänglighet står i fokus.

För en normkritisk skola

Feministiskt initiativ strävar efter ett samhälle där alla människor är jämställda och får utvecklas till sin fulla potential. För att uppnå det, måste vi börja i skolan. Skolan påverkar alla människor och därför är det viktigt att alla kan känna sig trygga där. Tyvärr är det inte så idag. Rasism, såväl som homo- och transfobi är alltför vanliga inslag i många elevers vardag. Barn och ungdomar behandlas ofta utifrån föreställningar om kvinnlighet och manlighet, vilket begränsar deras frihet att utvecklas till sin fulla potential. Dessutom är skolan inte fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning som därmed utsätts för diskriminering.

Normkritisk pedagogik förebygger kränkningar genom att visa på vilka oskrivna regler, normer och maktstrukturer som ligger till grund för kränkande behandling och mobbning. Dessa normer och maktstrukturer kan bygga på kön, religion, etnicitet, hudfärg, funktionsvariation, klass, ålder, sexualitet eller könsidentitet. För att skolan ska bli en trygg plats för alla och inte bara för dem som passar in i samhällets normer vill vi i Feministiskt initiativ att elever i skolan och barn i förskolan ska få ta del av ett normkritiskt perspektiv i undervisningen. Ett välfärdssamhälle bygger på en gemensam och jämlik skola, med respekt för varje individs behov och möjligheter att kunna utveckla självständighet. Detta vill vi uppnå genom att införa normkritisk pedagogik i skolan och förskolan.

I Göteborg är ansvaret för skolan uppdelat på de olika stadsdelsnämnderna. Detta gör att alla elever inte får en likvärdig skolgång. Vi vill centralisera ansvaret för skolan i kommunen för att säkerställa likvärdigheten. På sikt vill vi överföra ansvaret för skolan från kommunerna till staten.

Bygg bort bostadsbristen

Alla människor har rätt till ett tryggt och tillgängligt boende. Den ökande andelen bostadsrätter skapar en segregering på bostadsmarknaden där ekonomin styr var och hur en person har möjlighet att bo. Detta bidrar till att många nyinflyttade, i synnerhet nyanlända, ofta hamnar långt från centrum. Vi vill att allmännyttan ska finnas kvar i hela Göteborgs stad och vi vill att det byggs fler hyresrätter till rimliga hyror. För att bryta segregeringen och diskrimineringen på bostadsmarknaden vill vi också inrätta en kommunal bostadsförmedling och bostadskö, där fastighetsägare inte kan välja hyresgäst, och där köplats gäller.

Familjer ser olika ut och har olika behov och vi vill att det ska finnas många olika boenden, som passar olika slags familjer och konstellationer. Samboende vänner, olika generationer, skilda par med barn och alternativa familjebildningar är exempel på konstellationer det saknas bra bostäder för idag. Vi vill att det byggs hus i Göteborg med lägenheter som passar som studentbostäder, kollektivboenden, äldrebostäder och för storfamiljer, allt efter behov och med hög tillgänglighet.

Hållbarhet i fokus

De val vi gör på lokal nivå i Göteborg måste alltid sättas i relation till hur människor i andra delar av världen påverkas. Vi vill med vår feministiska politik skapa hållbarhet för klimat, djur, natur och människor.

Vi vill minska bilismen och ställer oss positiva till trängselskatten i Göteborg, eftersom den möjliggör en utbyggnad av kollektivtrafiken och minskar bilåkandet. Feministiskt initiativ vill ha en tillgänglig och avgiftsfri kollektivtrafik i Göteborg för att alla ska kunna åka med den oavsett ekonomi eller funktionsvariation. Detta skulle öka resandet med spårvagn och buss och är därmed en hållbar lösning, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Det är en demokratifråga och en maktfråga hur vi väljer att prioritera skatter och resurser. Eftersom kvinnor generellt tjänar mindre och använder kollektivtrafiken i högre utsträckning är det även en viktig jämställdhetsreform.

Köttkonsumtion innebär stora påfrestningar på vår miljö. Vi vill att hälften av alla måltider inom offentlig verksamhet ska vara vegetariska. All mat inom offentlig verksamhet ska i möjligaste mån vara ekologisk och rättvisemärkt. En särskild enhet ska tillsättas i varje stadsdel för att se till att inköp av animaliska produkter görs från producenter som kan garantera att djuren inte har farit illa.

Stärkt djurskydd är en självklar del av den feministiska ideologin. Vi vill stärka djurskyddet, exempelvis genom att motverka att djur utnyttjas vid olika evenemang och hålls i fångenskap i Slottsskogen.

Utöver minskad konsumtion av miljöskadliga produkter vill vi att miljöförvaltningen får mer resurser så att uppföljning och utvärdering kan göras av de beslut som tagits. Göteborgs stad ska använda sig av hundra procent förnyelsebara energikällor och vi vill arbeta för en utveckling av källsorteringssystemet.

Ökad ekonomisk trygghet

Feministiskt initiativ vill bygga ett samhälle där människor tagit tillbaka makten över tiden och därför ska vi verka för en stegvis arbetstidsförkortning ned till sex timmars arbetsdag. En generell arbetstidsförkortning förbättrar människors fysiska och psykisk hälsa. Arbetstidsförkortningen skapar också fler arbetstillfällen och ger barn och föräldrar mer tid med varandra. Detta ger mer utrymme för alla att delta aktivt i samhällslivet.

Höga ohälsotal är ett tecken på behov av förändring i människors levnadsvillkor. Feministiskt initiativ strävar efter att sätta in åtgärder mot arbetsmiljöer som skapar ohälsa, underbemanning och ett allt hårdare arbetsklimat. För att bryta de negativa mönster, som sätter tydliga spår i sjukfrånvaro och psykisk ohälsa, måste arbetsmarknaden i Göteborg bli flexibel på människors villkor, vilket inte minst är viktigt ur ett funktionalitetsperspektiv. Varje människa har rätt att vara ekonomiskt självständig för att kunna ta ansvar för sitt liv, sin hälsa och sin miljö. Det är
avgörande för samhällets ekonomiska och demokratiska utveckling.

Feministiskt initiativ anser att tillsvidareanställningar baserade på heltid ska gälla alla kommunalt anställda i Göteborgs stad. Det är viktigt för att förändra kvinnors positioner och komma till rätta med den ofrivilliga deltidsarbetslösheten, som dessutom får allvarliga konsekvenser för kvinnors pensioner.

Frihet från våld

Feministiskt initiativ verkar för att arbetet mot våld i nära relationer inte ska exkludera och diskriminera olika grupper, på grund av kön, etnicitet, funktionalitet eller sexualitet – våld ska ses som våld oavsett när, var och hur en person blir utsatt. Alla ska på lika villkor omfattas av rättstrygghet inom alla instanser som arbetar med våld i nära relationer och bemötas likvärdigt oavsett social position.

Många kvinnor utsätts för våld i hemmet. Förövaren är oftast en man i kvinnans närhet. Det är ett utbrett samhällsproblem och det yttersta uttrycket för könsmaktsordningen. Många kvinnor dör varje år på grund av våld i hemmet. Ofta blir barn vittnen till systematisk misshandel och i flera fall även våldsoffer.

Kvinnojourerna ger idag, genom frivilliginsatser, hjälp som inte kan ges av myndigheter. Deras arbete är ovärderligt och kvinnojourernas ekonomi måste därför säkras och inte vara beroende av vilka politiker som för närvarande sitter i Göteborgs stads fullmäktige. Verksamheterna ska därför ges ett kontinuerligt ekonomiskt stöd och inte vara beroende av att sälja platser till socialtjänsten. Vi vill att kommunen aktivt arbetar för att snabbt ordna lägenheter, så att kvinnor kan flytta vidare från jourerna och nya utsatta kvinnor därigenom kan flytta in. Därutöver behövs ett ökat samarbete mellan berörda instanser, såsom socialtjänsten, familjerätten, kvinnojourer, brottsofferjouren, polisen, psykiatrin och målsägandebiträden.

Partnern som utövar våld ska ha rätt till hjälp att upphöra med detta. Hjälpen måste innefatta ett hbtq-, antirasistiskt-, funktionalitets- och könsmaktsperspektiv. Göteborgs stad ska också kunna erbjuda särskilt boende för dem som utövar våld inom familjen. Resursjourer som kan ta emot särskilt utsatta personer, såsom missbrukare, personer med funktionsnedsättning, transpersoner och papperslösa samt är öppna för kvinnor med husdjur, ska finansieras av Göteborgs stad för att fler ska kunna få hjälp ut ur en våldsam relation.

 

 

Valplattformen som pdf: Ladda ner