Valplattform 2022 Feministiskt initiativ Göteborg                     
Politik är hopp och längtan. Hoppet som håller fast vid tron på att en rättvis värld är möjlig och längtan efter ett tryggt och hållbart liv. Feministiskt initiativ representerar ett radikalt alternativ i svensk politik, som står fast vid sina principer när andra väljer auktoritära och konservativa vägar. Feministiskt initiativ står för en antirasistisk och feministiskt ideologi. Vi breddar och förnyar den politiska vänstern med en frihetlig politik. Vi vill se en radikal samhällsförändring, ha öppna gränser, en levande demokrati och fred. Vi är tillväxtkritiska och tror på politik som bygger på tillit istället för auktoritet.    

             
Feministiskt initiativ Göteborg går 2022 till val fokuserade på omsorg om alla liv och allt levande. Omsorg är hållbarhet på riktigt. Det handlar om omsorg om människor i livets alla skeden och med de olika förutsättningar vi har. Omsorg handlar om att värna allas mänskliga rättigheter och rätten att slippa utsättas för våld. Omsorg handlar om att skapa en stark välfärd som ger alla i Göteborg ett gott liv.                 

Det handlar även om omsorg om djuren, ekosystemen och planeten. Feministiskt initiativ erkänner naturens rättigheter. Det är bara genom att visa omsorg, för balansen i de levande ekosystemen och planetens friskhet, som vi människor kan fortsätta att leva på jorden. Ändå ser vi att de mest resursstarka länderna inte har en helhetspolitik, som lever upp till Parisavtalet. Göteborg har, som Sveriges näst största stad, möjlighet att ta ansvar för att leda utvecklingen för en klimaträttvis omställning. Vi tror att vi gör detta bäst tillsammans. Vi vill fördjupa demokratin med medborgarråd och inkludera Göteborgs invånare, med den bredd av perspektiv och erfarenheter som finns i staden.  

Feministiskt initiativ Göteborg har suttit i kommunfullmäktige i två mandatperioder, under åren 2014-2022. Vår närvaro gör skillnad. Jämställdhet och jämlikhet hamnar högre upp på agendan och rasismen hindras från att normaliseras i stadens högst beslutande organ. Vi kommer med radikala politiska förslag för att minska våldet i Göteborg, fördjupa demokratin och ställa om till ett samhälle, som lever inom planetens gränser.                     

För att skapa ett Göteborg som bygger på omsorg, där mänskliga rättigheter, naturens rättigheter och ett samhälle fritt från våld och förtryck sätts i första rummet, behövs politiska förslag som bygger nya samhällsstrukturer. Feministiskt initiativ har dessa förslag.     

Feministiskt initiativ Göteborg går 2022 till val på tre prioriterade frågor:  

1. Jämställt och jämlikt Göteborg 
2. Frihet från våld 
3. Klimaträttvisa 

1. Jämställt och jämlikt Göteborg         
Göteborg ska vara en stad där alla ska kunna känna sig trygga och kunna vara med och påverka samhället, oavsett vilka de än är. Alla göteborgare har rätt till det goda livet.     

Feministiskt initiativ vill bygga ett Göteborg som grundar sig på omsorg om göteborgarna genom hela livet. Vår politik har fokus på förebyggande och långsiktigt arbete, eftersom vi vet att det behövs. Det är de kvinnokodade yrkena som säkerställer omsorgen om människan från vaggan till graven; det är förskolan, skolan, funktionsstödet, sjukvården och äldreomsorgen som ser till det. Ytterst är det Göteborgs stad som har ansvar för att kvinnokodade yrken har tillräckligt goda arbetsvillkor och löner, för att kunna ge fullgod välfärd till göteborgarna.

Fi Göteborg driver en politik för stark omsorg, med fler anställda, som ska ha kapacitet att ta hand om den som behöver stöd, men också se till att stödet inte kommer in för sent. Det är i de tidiga insatserna som vi kan göra störst skillnad. 

Vi är partiet i Göteborg som står upp för mänskliga rättigheter i alla lägen. Vi kommer alltid att säkra den intersektionella feminismens och antirasismens plats i politiken. Intersektionell feminism innebär att vi ser att flera maktordningar samverkar och påverkar människors förutsättningar och möjligheter i livet. Vi backar aldrig från de mänskliga rättigheterna, oavsett hur vindarna blåser. Alla göteborgare har rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Alla göteborgare har rätt till det goda livet. Från vaggan till graven ska alla ha möjlighet att vara en del av samhället, ha möjlighet att utveckla sin fulla potential och njuta av livet. 
     
En grundläggande förutsättning för ett tryggt liv är rätten till bostad. Det skapar en bas att utgå från. Det är Göteborgs stads ansvar att säkerställa allas rätt till bostad. Politiken behöver även ta ansvar för att göra de insatser som krävs för att samhället ska vara fullt ut tillgängligt för personer med normbrytande funktionalitet. 

Rätten till bostad
Bostadsbyggandet i Göteborg ska utgå från mänskliga rättigheter och långsiktig hållbarhet snarare än vinstintressen. Feministiskt initiativ vill se att en större andel av den planerade nybyggnationen i Göteborg ska byggas med ekonomiskt utsatta grupper i åtanke. Olika boendeformer ska finnas sida vid sida och allmännyttan ska vara en förebild för övriga bostadsföretag. Varje vuxen individ i staden ska ges möjlighet till en bostad och svårigheten att hitta en bostad ska inte hindra personer från att lämna en relation där våld har förekommit. Feministiskt initiativ vill även se mer flexibla boendeformer, där det är enklare att antingen byta bostad eller slå samman redan befintliga bostäder. 

Feministiskt initiativ vill värna och stärka allmännyttan. Göteborg behöver fler billiga hyresrätter för att möta behovet av en egen lägenhet, särskilt för unga vuxna, studerande, nyanlända och andra som är socioekonomiskt missgynnade. En del av de billiga lägenheterna behöver vara större, för att möta behovet hos barnfamiljer. Fi Göteborg vill att beslutet att ombilda allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter rivs upp och ersätts med ökade satsningar på att bygga hyresrätter som människor har råd att hyra. De billiga hyresrätterna behöver även värnas vid så kallade standardhöjningar. Fi vill att hyresgäster själva ska kunna välja vilken nivå av renovering de önskar. De som önskar den lägsta nivån, med varsam renovering, ska få det. Standardhöjning ska inte vara en metod för att höja hyreskostnader till sådana nivåer att hyresgäster inte har råd att bo kvar. 

Funktionsrätt
Feministiskt initiativs funktionalitetspolitik är grundad på en syn på funktionalitet som något som blir ett problem först i mötet mellan en person med normbrytande funktionalitet och en otillgänglig omgivning, som till stor del präglas av fördomar och snäva funktionsnormer. Det betyder att det är samhället som i sin utformning skapar funktionshinder för personer och därmed också bär ansvaret. Funktionshinder är inget individuellt problem. 
                     
För personer med normbrytande funktionalitet, som är i behov av särskilda insatser från samhället, kan även personal utgöra en maktfaktor som påverkar individens möjligheter till självbestämmande och inflytande. Förutom att personalen ska ha rätt kompetens, måste det också finnas tillräckligt mycket personal, samordning mellan dem och instanser med tydligt övergripande ansvar. 

Barnrätt
Barns rättigheter är en av samhällets mest grundläggande frågor där jämlikhet borde vara en självklarhet, men så är inte fallet. Den senaste jämlikhetsrapporten visar på en fortsatt dyster trend när det gäller den socioekonomiska segregationen i Göteborg. Skillnader i inkomst och hälsa ökar mellan olika områden i staden. Denna trend visar sig också i skolorna i Göteborg, då högpresterande elever och deras familjer genom det fria skolvalet lämnar skolor i missgynnade områden, till förmån för skolor och friskolor i andra områden eller kommuner. Som konsekvens av detta förstärks kunskapsklyftorna ytterligare och skolor i missgynnade områden försvagas ännu mer.     

Feministiskt initiativ ser att förskola, skola och fritidshem spelar en viktig roll för att garantera alla människors lika värde och möjligheter att använda hela sin potential oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionalitet, trosuppfattning, etnicitet, klass eller medborgarskap. Barn behandlas fortfarande utifrån stereotypa föreställningar om flickor och pojkar. Att bryta mot dessa normer leder ofta till kränkningar från andra barn men även från vuxna. Ett annat problem som vi ser i svensk skola idag är bristen på ett aktivt och kontinuerligt antirasistiskt arbete. I en väl fungerande skola har alla barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential utan att drabbas av kränkningar i skolmiljön. 
         
Arbetsrätt och ekonomisk trygghet
Arbetsmarknaden är en fundamental del av många vuxnas liv och en arena som ofta spelar en avgörande roll för människors livsvillkor. Kraven ökar på arbetsmarknaden och allt mer ska göras av allt färre anställda. Arbetsmarknaden är omodern och inte anpassad efter människors behov, vilket har lett till en utbredd ohälsa. Feministiskt initiativ vill att Göteborgs stad som arbetsgivare ska gå i täten för bättre arbetsvillkor. Vi vill särskilt verka för en ökad satsning på åtgärder som förbättrar arbetsmiljön inom kvinnokodade arbetsområden. 

Fi Göteborg vill se en snabb arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag för stadens anställda inom kvinnokodade arbetsområden. Fyrtio timmars arbetsvecka är en gammal reform som infördes när många kvinnor var hemmafruar. Det är dags för modernisering. Att införa trettio timmars arbetsvecka är ett rimligt första steg att genomföra så snart som möjligt. Vi vill införa sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, för att uppnå en hållbar livsstil för både individ och samhälle. En kortare arbetsdag är en feministisk reform med omsorgen för livet som mål. Den gynnar dem utan möjlighet att arbeta efter rådande heltidsnorm, kanske på grund av familjeansvar, sjukdom eller funktionalitet. En kortare arbetsdag skapar förutsättningar för en hållbar livsstil med mer tid för familj, relationer och samhällsengagemang samt fokus på fysisk och psykisk hälsa.  

Sex timmars arbetsdag anpassar arbetslivet efter människan, inte tvärtom. 

För att uppnå ett jämlikt Göteborg måste staden, på arbetsmarknaden, arbeta aktivt mot den strukturella rasismen och diskrimineringen av personer med normbrytande funktionalitet. Vi vill att staden förstärker sitt arbete med att göra det möjligt för personer med olika normbrytande funktionalitet att ha ett arbete att gå till, både genom att ställa krav vid upphandling men även genom att som arbetsgivare anställa dessa personer. 

Vuxna som av olika anledningar inte kan arbeta ska inte misstänkliggöras. Det skapar stress att vara misstänkt och att hela tiden behöva bevisa sina färdigheter. Ekonomisk trygghet ger energi att skapa, arbeta och bidra till samhället. Fi vill se att insatser från arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunens enhet för försörjningsstöd ska samordnas i gemensamma sociala team, som arbetar stödjande utifrån individens situation. Grundnivån ska vara garanterad och inte kunna tas bort från individen, en basinkomst. Detta kan säkerställas, bland annat, i samverkan med kommunala regionförbund. Fi ser att nuvarande system missgynnar att ta arbete, genom att minska den ekonomiska ersättningen krona för krona när ny inkomst tillkommer.  

Vi vill istället stimulera till deltidsarbete, företagande och studier genom att mottagaren får behålla del av ersättning vid ökad inkomst, vilket ger en sänkt marginaleffekt. Detta kan ske bland annat genom att kommunen arbetar för ökad användning av jobbstimulans vid försörjningsstöd. Fi är positiva även till lokala försök med basinkomst för alla invånare, till exempel i form av akuta kontanta utbetalningar under kris, vilket minskar den ekonomiska ojämlikheten i Göteborg. 

Äldrerätt
I Göteborg ska det vara en självklarhet att varje äldre person får det stöd den behöver om kroppen börjar ge vika eller minnet sviktar. Det gäller vare sig en bor kvar hemma eller har behov av att byta boendeform till t ex ett äldreboende. Vi vet att alla människor har sin egen unika livshistoria och unika behov, ändå ses äldre idag ofta som en homogen grupp. Diskriminering relaterad till hög ålder, ålderism, är utbredd.

Äldreomsorgens kvalitet varierar kraftigt över staden och personalomsättningen och sjukskrivningstalen bland personalen i verksamheterna är höga. Brister i äldreomsorgen gör att anhöriga, främst kvinnor, i högre grad väljer att vårda och stödja sina närstående själva, än vad de skulle gjort om de känt tillit till kommunens stöd. Det leder till att kvinnor går ner i arbetstid med följder som inkomstbortfall, höjd total arbetsbelastning och mycket stress och oro. Anhöriga som väljer att stödja sjuka i hemmet ska göra det för att de vill och inte för att de upplever kommunens verksamhet som bristfällig. När avlastning behövs ska den ske utefter de behövandes och anhörigas behov, vara förutsägbar och av hög kvalitet.         

Hälso- och sjukvården som bedrivs i Göteborgs stad ska vara jämlik över staden, hålla god medicinsk kvalitet, arbeta förebyggande och vara personcentrerad, så att varje individ får stöd och vård utifrån sina egna behov och önskemål. Allt fler människor lever allt längre med kroniska sjukdomar och den tekniska, medicinska och omvårdnadsmässiga utvecklingen gör att allt fler kan bo kvar hemma med komplexa vårdbehov. Detta i sin tur ställer allt högre krav på den kommunala hälso- och sjukvården. Personalen måste få tillräckligt med resurser för att möta dessa utmaningar och få bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt och förebyggande. 
                     
Fi vill:             
• minska bostadsbristen och öka antalet billiga hyresrätter. Öka takten på nybyggnation av bostäder i stadens egen regi. Utöka allmännyttan och upplåt minst hälften till hyresrätter, när staden äger marken det byggs på. Säkerställ att det även finns billiga hyresrätter som är större, för att möta behovet hos barnfamiljer.
• riva upp beslutet att ombilda allmännyttans hyresrätter till bostadsrätter.         
• säkra allas rätt till bostad utifrån behov. Vi vill att det byggs fler bostäder anpassade för personer med särskilda behov, såsom normbrytande funktionalitet eller vid våldsutsatthet och för familjer med många barn.     
• bygga för olika sätt att bo och leva. Skapa förutsättningar för fler kollektivboenden, trygghetsboenden och tillsätt en utredning för att se över möjligheten att skapa mer flexibla boendeformer.
• säkra funktionsrättsperspektivet i stadsledningen. Fi Göteborg vill inrätta tjänsten funktionsrättsombud, på stadsledningskontoret, som ska vara knuten till det centrala funktionshindersrådet. Den ska ha ansvar för att ha överblick över helhetssituationen för personer med normbrytande funktionalitet, daglig verksamhet, färdtjänst samt särskild utsatthet såsom våld och inlåsning.     
• höja habiliteringsersättningen. Öka ersättningen till personer som är verksamma inom daglig verksamhet.     
• öka tillgängligheten till färdtjänst. Färdtjänsten ska ha dygnet-runt-öppna telefoner, för personer som inte kan boka resor via färdtjänstens mobilapp eller dator. 
• satsa på verksamheten Lotsen. Mer resurser till Lotsen för barn och vuxna med normbrytande funktionalitet. Säkerställ att alla som behöver når och får tillgång till tjänsterna. 
• öka personaltätheten i barnomsorgen. Fi vill minska barngrupperna i förskolan, grundskolan och på fritidshemmen. 
• säkra en likvärdig skolgång för alla barn. Vi vill införa tvålärarsystem för att ge alla elever möjlighet till en inkluderande och likvärdig skolgång. Alla skolelever ska erbjudas frukost och mellanmål i skolan.     
• ge alla samma möjlighet till förskola och fritidshem. Förskola och fritidshem ska vara avgiftsfria för att ge alla barn samma möjlighet till utbildning och sociala sammanhang. Ge föräldrar möjlighet att alltid låta barn gå på heltid på förskolan, även under föräldraledighet när nya syskon fötts eller vid arbetslöshet. 
• värna barns psykiska hälsa och levnadsmiljö. Anställ fler till socialtjänsten som arbetar med barn. Stärk och utöka elevhälsan. Ge elevhälsovården förutsättningar att arbeta förebyggande, långsiktigt och integrerat i skolan. 
• fortsätt satsa på normkritik i skolan. Kompetenshöjande utbildning i normkritik för förskollärare, barnskötare, grundskolelärare och gymnasielärare ska ges i kommunen. 
• fasa ut kränkande undervisningsmaterial. Vi vill möjliggöra för skolor att skapa en inventering av skollitteratur för att upptäcka kränkande, såsom rasistiskt eller sexistiskt innehåll, i böckerna. Vi vill se ekonomisk stöttning till de skolor som vill ersätta gamla upplagor med nya. 
• öka barns delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen. Vi vill, vid sidan av liknande insatser för äldre barn och unga, införa barnråd i samtliga stadsdelar för barn upp till 12 år. Ungdomsfullmäktige bör bli remissinstans i samtliga frågor som rör barn och ungdomar direkt samt i frågor som rör miljö och klimat. Det är deras framtid det gäller. 
• värna skolbiblioteken: Alla grund- och gymnasieskolor i Göteborgs stad ska ha varsitt öppet och tillgängligt skolbibliotek med fackutbildade skolbibliotekarier. 
• att fria mensskydd ska finnas på alla skolor: Göteborgs stad ska se till att fria mensskydd tillgodoses i samtliga kommunala skolor. 
• värna undervisningen på modersmål. Barn med annat modersmål än svenska ska, från förskolan och genom hela skoltiden, få möjlighet till undervisning både i och på sitt modersmål samt i och på svenska. Undervisningen ska så långt som möjligt äga rum under normal skoltid. 
• satsa på mer personal och överanställa inom högt belastade, kvinnokodade kommunala yrken. Fler anställda inom vård, omsorg och utbildning skulle minska de höga sjukskrivningstalen i staden. Fi vill minska behovet av tillfälliga vikarier genom att överanställa. Vi vill frigöra tid för handledning, reflektion och fortbildning för personalen i staden. 
• införa sex timmars arbetsdag för alla undersköterskor. Fi Göteborg vill se en snabb arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag, med bibehållen lön, för kommunalt anställd omsorgspersonal. En kortare arbetsdag är en feministisk reform som sätter fokus på ett friskt liv. Det bidrar till en hållbar livsstil för både individ och samhälle. Först ut riktar vi oss till undersköterskor som bär upp den praktiska omvårdnad göteborgare behöver. 
• se en stegvis arbetstidsförkortning. Fi vill verka för det påbörjade arbetet i staden med effektiva arbetstidsinnovationer. Detta arbete behöver gå i takt med insatser för tryggad kompetensförsörjning. 
• ha jämställda löner i staden. Tillsätt en extern utredning av stadens lönesättningssystem. 
• att fria mensskydd och tid för toalettbesök ska finnas på arbetsplatser. Vi stödjer barnskötarnas och Kommunals kamp för fria mensskydd och tid att gå på toaletten. Göteborgs stad ska se till att detta säkerställs på samtliga kommunala arbetsplatser. 
• skapa en jämlik syn på utbildning och yrkeserfarenhet. Utöka språkstödet till att gälla fler yrkesutbildningar. Det ska vara möjligt att tillgodoräkna sig sin yrkeserfarenhet och kunna läsa upp universitetspoäng så att en klarar kraven för en högskoleutbildning. 
• reformera försörjningsstödet. Fi Göteborg vill reformera försörjningsstödet i Göteborg i riktning mot mindre kontroll och mer tillit. Vi vill att den statliga reformen ”Jobbstimulans inom försörjningsstödet” breddas och sprids mer. Reformen gör att personer med försörjningsstöd ges möjlighet att få egen inkomst utan att bli av med hela sitt bidrag. 
• genomföra ett kommunalt försök med basinkomst. Fi vill gå i riktning mot basinkomst, med direkta stöd till låginkomsttagare i kommunen. Detta kan till exempel göras med konsumtionscheckar, fri kollektivtrafik eller andra typer av stöd. Direkta stöd är särskilt relevanta, med hänsyn till den växande barnfattigdomen i Göteborg, som är ett av stadens stora framtida problem, då det skapar många negativa följdeffekter.
• se kraftfulla åtgärder för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och diskriminering i kommunala verksamheter. Kollektivavtal ska täcka sexuella trakasserier och diskriminering på arbetsplatser och alla medarbetare i staden ska känna sig trygga i att rapportera missförhållanden 
• införa screening-processer kring våld. Äldre, personer med funktionsnedsättning och andra grupper i behov av vård kan utsättas för speciella former av våld, omsorgsbrist eller utnyttjande. All människovårdande omsorgspersonal ska få utbildning om våldets mekanismer och normaliseringsprocess. Staden ska arbeta aktivt för att upptäcka våldet. 
• utjämna snedfördelningen av antalet chefer inom olika yrkesområden i staden. Fi Göteborg vill sänka antalet medarbetare per chef i kvinnokodade yrkesgrupper. I dagsläget har chefer inom kvinnokodade yrkesområden ansvar för många fler medarbetare än chefer inom manskodade yrkesområden. 
• fortsätta arbetet med normkritisk rekrytering och organisation. Vi vill att det ska inrättas en central funktion i staden, som granskar hur rekrytering görs och hur arbetsmiljön säkerställs utifrån ett normkritiskt perspektiv. 
• trygga äldreomsorgen efter behov och önskemål. Öka antalet platser på äldreboenden i kommunen.
• säkra och öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Höj statusen på yrket som omsorgspersonal inom äldreomsorgen genom möjlighet till vidareutbildning samt kontinuerlig handledning på arbetstid. Satsa stort på att höja löner, förbättra arbetsmiljön och utöka undersköterskeutbildningen i staden. 
• erbjuda betald vidareutbildning inom den kommunala hälso- och sjukvården. För att säkra kompetens inom kommunal hälso- och sjukvård vill vi att betald vidareutbildning införs. 
• förbättra samverkan mellan kommun och region. Öka läkares tillgänglighet och möjlighet till hembesök. Förbättra samverkan mellan stadens olika verksamheter och regionen. 
• införa mer multiprofessionell samverkan. Fi Göteborg vill säkerställa att fler vårdprofessioner, såsom dietister, kuratorer och logopeder, finns tillgängliga inom den kommunala hälso- och sjukvården för kompetensutveckling, konsultationer och hembesök. 
• förbättra ledarskapet i staden. Fortbilda samtliga chefer för den kommunala hälso- och sjukvården i personcentrerat ledarskap. 
• förbättra möjligheten till avlastning för anhörigvårdare. Det är stort behov av att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen för att skapa jämlikhet över staden. Vi vill att det anställs fler anhörigkonsulenter för att stötta anhörigvårdare och säkerställa att information når alla invånare i staden om vilket stöd som finns att tillgå vid omsorgsbehov. 
• öka normmedvetenheten hos stadens biståndshandläggare, vård- och omsorgspersonal. Kontinuerlig fortbildning och reflektion på arbetstid är vägen dit. 
• säkerställa en jämställd och jämlik omsorg. Utred tillgången till omsorg relaterad till olika diskrimineringsgrunder, inklusive medborgarskap. Ge äldreombud i staden i uppdrag att aktivt arbeta för en ökad jämställdhet och jämlikhet inom äldreomsorgen. 
                 
             
 2. Frihet från våld             
Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet och Göteborgs stad har det yttersta ansvaret att säkerställa att alla i staden lever i frihet från våld.             

Våld är våld oavsett när, var och hur en person blir utsatt. Alla ska på lika villkor omfattas av rättstrygghet och bemötas likvärdigt oavsett kön eller social position. Feministiskt initiativ är det parti som allra tydligast vill motverka alla former av våld. Det behövs en intersektionell feminism för att förstå, bryta och förebygga våldet och dess koppling till skadliga maskulinitetsnormer. Fi är unika i politiken, genom att vi ser kopplingen mellan mäns våld i hemmet, på gatan och mellan nationer och mot planeten. Mäns våld är ett säkerhetsproblem, ett folkhälsoproblem, ett jämlikhetsproblem och ett ekonomiskt problem som kostar liv, livskvalitet och skatteresurser. Feministiskt initiativ har politiken för att motverka mäns våld i hemmet och mäns våld på gatan.             

Våld i hemmet  
Feministiskt initiativ arbetar brett på flera fronter för att stoppa våld i hemmet, hjälpa våldsutsatta att lämna och för att förebygga att våld uppstår. I Göteborg har vi genomfört arbetet med Huskurage tillsammans med stadens bostadsbolag och Störningsjouren för att göra grannar uppmärksamma på tecken på våld i någons hem. Långsiktigt verkar vi även för billiga och tillgängliga hyresrätter. Att ha en bostad är grundläggande för ett tryggt liv. Det kan vara en förutsättning för att kunna lämna en våldsam relation. Därför vill vi att våldsutsatta som bor på skyddade boenden ges förtur till en bostad. Vi vill också satsa på byggandet av fler billiga hyresrätter och vi vill stoppa all utförsäljning av allmännyttan. Tillgången till billiga hyresrätter gynnar våldsutsatta och flertalet andra missgynnade samhällsgrupper. Bostäder ska byggas utifrån människors behov och med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Alla har rätt till ett tryggt hem där våld inte förekommer.             

Feministiskt initiativ verkar för en ökad och långsiktigt finansiering av stadens kvinno- och tjejjourer. Vi vill bevara och stödja att de är fristående från staden. Jourerna gör ett otroligt viktigt arbete mot mäns våld mot kvinnor och kring effekterna av det. Fler kvinnojourer ska bjudas in att sluta IOP:s (idéburna offentliga partenerskap) med staden, utan detaljreglering av verksamhet och med fullt stöd för jourernas viktiga våldspreventiva och opinionsbildande arbete. Även föreningsbidrag ska underlättas och göras mer långsiktiga. Ingen kvinnojour ska behöva leva i ovisshet om de har pengar för nästa års verksamhet.             

Våldsutsatta kvinnor med drogberoende är en mångfacetterad grupp i fråga om social tillhörighet och typ av drogberoende, vilket måste beaktas i arbetet för att stödja dem och att motverka våldet. Idag finns få platser där kvinnor med drogberoende kan söka skydd från våld utan att först vara drogfria. Dessutom finns det kvinnor som utsätts för våldsamma män på skyddade boenden, vilket gör att de hellre sover på gatan än på boendet. Under mandatperioden 2018-2022 har Fi påverkat så att ett nytt kommunalt akutboende öppnat, där enbart kvinnor med aktivt missbruk och hemlöshet är välkomna. Detta för att säkerställa rätten till ett hem utan våld. Det behövs fortsatt förstärkt arbete för denna grupp och förstärkning av resurser till de boenden och jourer som arbetar för socialt utsatta kvinnor. 

Sexualiserat våld
Utnyttjandet av kvinnor, flickor och pojkar för sexuella ändamål har ökat de senaste åren. Utnyttjandet av personer i prostitution och människohandel, för sexuella ändamål, är en form av våld och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Arbetet för att minska utnyttjandet av personer i prostitutionen måste tydligare inriktas på att minska efterfrågan och kraftfullt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnor, tjejer, killar, icke-binära, transpersoner och andras mäns kroppar.     

Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själva bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder anses enligt dessa begränsande normer vara överordnad individens frihet och kopplas till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Även HBTQI-personer och unga män förtrycks, genom att exempelvis tvingas delta i förtrycket av sina systrar. HBTQI-personer riskerar också att utsättas för våld om de lever ut sin sexualitet, som inte ingår i heteronormen. Det går inte att härleda förtryck i namn av heder till en enskild religion eller kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i, som själva utsättas för förtryck i namn av heder. 
         
Våld på gatan
Tryggheten i Göteborg hänger starkt ihop med oro för framförallt en liten grupp mäns våldsanvändning. Hela Göteborg får lida för att en del män agerar våldsamt och har kriminalitet som livsstil. Det är ett fenomen hos vissa unga män. Varje år lär sig hundratals unga, framförallt pojkar, i Göteborg att använda våld eller begå brott, något som orsakar mycket lidande och kostnader för samhället. Fi Göteborg går till val på att minska antalet nya våldsanvändare genom att arbeta aktivt med unga pojkar i riskzonen för kriminalitet och våld, men också genom att stärka unga tjejers röster och plats i offentligheten. Det är i mansdominerade miljöer våldet utvecklas. Ju mer inflytande kvinnor och unga tjejer får, desto tryggare blir Göteborg. 

Feministiskt initiativ har, under mandatperioden 2018-2022, sett till att ett urval av stadens skolor arbetar med Mentorer i Våldsprevention och vi vill sätta kontinuerligt antivåldsarbete på skolschemat i alla skolor. Under samma mandatperiod har högerstyret dragit ner på resurser till socialtjänst och skola. Arbetet som kan rädda unga pojkar från att dras in i kriminalitet har försvårats. 

Fi vill se kraftigt höjda anslag till det våldspreventiva arbetet samt ambitionshöjningar och vi vill införa helt nya metoder. Vi vill dubblera antalet personer som arbetar med elevhälsa i missgynnade områden. Det är en förebyggande och central insats för ett Göteborg fritt från våld. Den gynnar psykisk hälsa och frigör lärarnas tid, så att de kan ägna sig åt pedagogiskt arbete med målet att alla elever ska gå ut nian med gymnasiebehörighet. Det är av högsta prioritet för att motverka rekrytering av unga till kriminella gäng. Vi vill rusta upp socialtjänsten och utöka fritidsaktiviteterna istället för att skära ned på dem. Vi vill utöka satsningar på avhopparverksamhet och stöd till anhöriga. 
                     
Fi vill:                     
• att samtycke ska vara en självklarhet. Kvalificerade organisationer ska, i grund- och gymnasieskolan, utbilda i sexual-, samlevnads- och samtyckesundervisning.             
• anställa mer personal inom elevhälsan och öka kompetensen inom flera områden. Elevhälsan ska utöka arbetet med våldsupptäckt, för att kunna identifiera de barn som är offer för mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i ungas relationer, sexuella övergrepp och annat våld. Det behöver satsas mer för att unga personer med psykisk ohälsa ska få det stöd de behöver. Unga pojkar med NPF-diagnoser (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) är kraftigt överrepresenterade av dem som är i riskzon för rekrytering till gäng. I missgynnade områden, där eleverna har lägre gymnasiebehörighet, ska antalet personer som arbetar med elevhälsa dubbleras. Denna insats bidrar till att lärarnas tid frigörs, så att de kan ägna sig åt pedagogiskt arbete med målet att alla elever ska gå ut nian med gymnasiebehörighet.         
• utöka arbetet mot prostitution och människohandel. Ge kommunens personal, som arbetar inom människovårdande områden, kontinuerlig utbildning om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Skapa ett samlat kompetenscentrum för KAST (köpare av sexuella tjänster), Mikamottagningen och andra föreningar som arbetar med målgruppen. Ökat stöd till kvinnojourer och skyddade boenden som riktar sig till kvinnor som har utnyttjats i prostitution. Utöka antalet tjänster i staden som arbetar med män som exploaterar kvinnor, tjejer, killar, icke-binära, transpersoner och andra mäns kroppar.         
• att hjälpen ska nå alla oavsett medborgarstatus. Papperslösa kvinnor och barn som utsätts för våld ska känna sig trygga att söka hjälp i kommunen.     
• öka kunskapen i kommunen om frågor som rör våld. Påskynda kompetensutvecklingen för all personal i frågor om våld. Chefer behöver kompetens kring medarbetares våldsutsatthet, både privat och på jobbet. Skolpersonal måste ges utökad kompetens kring barns utsatthet för våld och förtryck. Omsorgspersonal ska utbildas för att kunna identifiera våld, även i form av ekonomiskt våld eller omsorgsvåld, mot brukare.
• satsa på skyddade boenden. Befintliga boenden behöver utökas och fler fast anställda behöver rekryteras. Vi behöver fler boenden och fler riktade boenden, speciellt för kvinnor, för att minska risken att kvinnor utsätts för våld vid hemlöshet.         
• införa bostadsgaranti för våldsutsatta. Som våldsutsatt i hemmet ska du alltid kunna flytta till ett nytt hem. Detta är en av anledningar till att Göteborg ska behålla och bygga fler billiga hyresrätter. All utförsäljning av allmännyttan ska avbrytas.         
• värna kvinno- och tjejjourer. Det ekonomiska stödet till kvinno- och tjejjourerna ska vara långsiktigt och permanent. Fler jourer behöver ha fast anställd personal, så att allt fokus kan läggas på arbetet med de våldsutsatta kvinnorna och barnen i stället för att koncentreras på administrativt arbete.     
• öka skyddet för barn. Verksamhet och insatser via socialtjänsten för barn och ungdomar som utsätts, upplevt och bevittnat våld ska stärkas, genom utökad verksamhet som ger stöd till våldsutsatta barn och deras föräldrar. Det behövs fler som arbetar med detta inom socialtjänstens olika verksamheter. Stödet ska syfta till att utöka stöd för att bearbeta upplevt våld, skydda mot våld framåt men också stöd för att förändra beteende hos den som använder våld för att kunna stoppa våldet. Vidare behövs utökade resurser när ett barn på grund av våld i familjen behövt lämna hemmet. 
• att Göteborg är en kärnvapenfri stad. Göteborgs stad ska ta alla steg för att kärnvapen inte förs in i staden. Exempelvis ska kärnvapen inte tillåtas vid flottbesök. 

3. Klimaträttvisa         
Miljö- och klimatutmaningarna handlar om mänsklighetens och andra arters överlevnad och läget är akut. Feministiskt initiativ vill utlysa klimatnödläge i Göteborg och styra staden för en klimaträttvis samhällsomställning. 

Vi ser att samhällets alla delar behöver ställa om och vi verkar för att alla politiska beslut i Göteborg ska leda till en fortsatt beboelig planet. För en rättvis omställning måste vi göteborgare minska vår konsumtion. Fi ifrågasätter starkt BNP-tillväxt som ett mått för utveckling. Så kallad “grön tillväxt” är inte en lösning, eftersom oändlig tillväxt är omöjlig på en begränsad planet. 

Fi vill att Göteborg tillsätter ett medborgarråd för klimatet. Med hjälp av ett råd, bestående av invånare som har valts ut genom ett statistiskt urval som speglar befolkningens sammansättning, kan vi genomföra en mer rättvis och radikal omställning. Fi Göteborg har lagt en motion om detta i kommunfullmäktige. Både miljöförvaltningen och konsument- och medborgarförvaltningen är positiva till förslaget. Det skulle ge en möjlighet till fördjupning av vår demokrati; det kan säkerställa intersektionell rättvisa och dessutom snabba på samhällsomställningen.  

Utsläpp av växthusgaser. Den största, men långt ifrån den enda, utmaningen för dagens miljöpolitik är att minska utsläppen av växthusgaser. Göteborgs utsläpp har inte minskat sedan Parisavtalet skrevs under, tvärtom har de ökat. Det duger inte! Feministiskt initiativ ser att Göteborg, som en rik större stad, har ett ansvar att gå före i klimatomställningen och radikalt minska utsläppen i staden. Vi vill att Göteborg ska anta en koldioxidbudget som visar kvarvarande utsläpp enligt 1,5-gradersmålet. All kommunal verksamhet ska anpassas och styras utifrån detta och även invånares utsläpp ska följas upp. Göteborg är en stor arbetsgivare, storkonsument och en stor beställare av alla sorters varor. Fi Göteborg har som mål att stadens verksamhet ska vara fossilfri redan 2025. 

Det pågår ett arbete i staden med omställning till ett förnybart energisystem. Här spelar stadens eget energibolag, Göteborg Energi, en avgörande roll. Bolaget har som mål att leverera förnybar och återvunnen fjärrvärme år 2025. Det är bra, men bolaget måste också prioritera att hitta alternativ till den fossila spillvärmen, som kommer från raffinaderierna. Att köpa fossil spillvärme är en del i att stödja fossilindustrin. Det innebär också en stor risk för stadens energiförsörjning att vara beroende av en verksamhet som har en mycket oviss framtid. Göteborg Energi bör också utreda alternativ för energilagring, som kan användas för att kapa effekttoppar. Det skulle minska behovet att starta dyra, och i dagsläget, fossila topplastanläggningar. Göteborg Energi behöver arbeta snabbt för att utesluta naturgasen, som idag används i energisystemet, genom att prioritera påbörjat arbete med att konvertera Rya kraftvärmeverk till förnybara bränslen. Fi Göteborg är positivt till övergången från fossila bränslen till el. Dock ser vi behovet av att hushålla med energi och Fi vill därför också lägga fokus på energieffektivisering. I den mån som elproduktionen behöver byggas ut vill Fi främja lokala initiativ med sol- och vindkraft. 

Lokal omställning. En del av samhällsomställningen för klimaträttvisa är var och hur vi har tillgång till mat. Fi Göteborg driver en politik för ökad matsuveränitet. Det betyder att vi ska öka vår självförsörjningsgrad lokalt och främja att olika matkulturer får komma till uttryck. Att öka den lokala matproduktionen är ett sätt att öka stadens beredskap inför kriser, så att göteborgarna alltid har tillgång till mat. Kriser i det storskaliga jordbruket, med lägre matproduktion, kan uppstå på grund av klimatförändringar med ovanligt höga temperatursvängningar, skyfall eller torka. Men även krig kan slå ut matproduktion när människor tvingas fly. Högre priser på fossilt bränsle gör också att jordbruk, som är beroende av konstgödsel och dieseldrivna traktorer, får stora svårigheter. Genom att öka den lokala matförsörjningen vill vi samtidigt skapa mer grönytor i staden, se till att bin och humlor kan fortleva, samt förbättra luftkvaliteten. Vi vill även främja ett regenerativt jordbruk på stadens marker, som bygger upp biologisk mångfald och ökar kolinlagring i marken, ett jordbruk där växtodling och djurhållning är integrerade, där konstgödsel ersätts med grön- och djurgödsel och kemiska bekämpningsmedel är otillåtna. Fi Göteborg driver samtidigt en politik för regionalt producerad mat och vegetarisk norm i stadens verksamheter. Vi vill främja den ekologiska, närproducerade och vegetariska maten. Göteborgs stad är en stor beställare och konsument; det ska vi använda för att främja omställningen till klimatsmart matproduktion. 

Vi vill även att Göteborgs stad utformar och ger stöd till dem som vill arbeta med lokal omställning och projekt för lokal hållbarhet, sådant som främjar att Göteborg står stadigt när samtiden är utmanande. Det kan gälla allt från att främja delningsekonomi, kooperativa tillsammansboenden och mer stadsnära odling. Det är klimatsmart och bygger samtidigt gemenskap. Vi vet att det är de lokala gemenskaperna som skapar grunden för att må bättre och klara sig bättre genom kriser, vare sig det är psykisk påfrestning på grund av klimatkrisen eller faktiska kriser, till följd av att mänskligheten lever över planetens gränser.     

Stadsplanering. Stadsplanering i Sveriges städer utgår idag från ständig BNP-tillväxt och tillväxt av städer. Den urbana normen och det strikt ekonomiska tänket bidrar till onödiga rivningar, ökad trafik och minskade grönytor. Fi är kritiskt till att Göteborg ska bli ständigt större. Vi vill se en stadsplanering där vi renoverar det vi kan, bygger utifrån invånarnas bostadsbehov och slutar med skrytbyggen. 

Vi vill se en jämställd och hållbar stadsplanering, både vid planering av nya områden och vid ombyggnation. Vi vill att ytor för grönområden, förskolegårdar, skolgårdar, parker och lekplatser prioriteras högt och ges det utrymme som det finns behov av. Ytor ska främst används till dessa mänskliga och ekologiska behov, i stället för att stora ytor används för bilparkeringar. När vi bygger de bostäder som invånare är i behov av, ska vi minimera negativ påverkan på miljön, genom att bygga på redan tidigare exploaterad mark. Detta kan ske genom att bygga på parkeringsplatser, omvandla platser för tidigare industrier till bostadsområden och göra försiktig förtätning i befintliga bostadsområden. Hänsyn behöver tas till lokala förhållanden för sol, grönska och offentlig service, såsom förskola och skola. Närområden ska täcka in lokalbefolkningens grundläggande behov, för att minska behovet av vardagsresor i staden. Vår bebyggelse står för en stor del av vår miljöpåverkan, både genom energianvändning i byggnaderna och genom materialanvändning under byggnation. För att minimera negativ miljöpåverkan behövs ett livscykelperspektiv, vid både nybyggnation och vid renovering. Fi Göteborg vill framför allt se att nybyggnad görs i trä och andra klimatsmarta material. 

Feministiskt initiativ vill ha ett Göteborg där alla kan röra sig fritt och miljövänligt i staden. Vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik för att göra detta möjligt. Vi vill ha en färdtjänst som är avgiftsfri och ses som en del av kollektivtrafiken. Vi vill främja cykel-, gång- och kollektivtrafik i stadsplaneringen och vi verkar för att Göteborgs innerstad ska vara bilfri. Göteborg ska vara en attraktiv stad för de människor som bor och verkar här men också för besökare. Städer som ligger i framkant vad gäller stadsplanering arbetar med att minska privatbilismen i stadskärnan, vilket Göteborg bör inspireras av. Minskad bilism bidrar inte enbart till förbättrad luftkvalitet och minskat buller, utan frigör också utrymme för de människor som rör sig i staden samt gör det möjligt att uppleva staden på ett helt nytt sätt. 
                     

Fi vill:                 
• införa en koldioxidbudget i Göteborg. Feministiskt initiativ vill att Göteborg ska anta en koldioxidbudget som visar kvarvarande utsläpp enligt 1,5-gradersmålet och göra detta till lika styrande som tilldelningen av pengar. All kommunal verksamhet måste anpassas för att reducera sina utsläpp. Likaså ska de utsläpp, som skapas av invånarna i Göteborg, följas upp och vi ska skapa kraftigt reducerade utsläpp via minskad konsumtion och omställning till delandeekonomi samt cirkulära kretslopp.             
• mäta och styra efter konsumtionsbaserade utsläppsmål. Göteborg ska inte bara redovisa konsumtionsbaserade utsläpp utan också styra efter dem. Feministiskt initiativ vill att alla utsläpp orsakade av vår konsumtion redovisas på ett korrekt sätt med hänsyn till klimatavtrycket vi skapar, oavsett var vi skapar det.     
• tillsätta ett medborgarråd för klimatet. Invånare, som deltar i rådet, väljs ut genom ett statistiskt urval för att spegla befolkningens sammansättning, utifrån exempelvis ålder, kön, etnicitet, inkomst och var i staden man bor. Rådet träffas vid ett bestämt antal tillfällen, de får information från olika experter och intressegrupper och uppmuntras att föra fördjupande samtal. Rådet tar fram rekommendationer som blir rådgivande för politikerna i staden. 
• ha en fossilfri stad. Göteborg ska ha ett hundraprocentigt förnyelsebart energisystem. Vi är starkt kritiska till den fortsatta importen av olja och fossilgas via Göteborgs hamn och till att staden fortfarande bränner fossila bränslen i kraftverk.     
• införa ett fossilnedrustningsavtal (Fossil Fuels Non-Proliferation Treaty). Göteborgs stad ska ställa sig bakom det globala fossilnedrustningsavtalet, som den första staden i Sverige. 
• satsa extra på solenergi. Fi vill utreda potentialen för solceller och bevuxna tak på stadens fastigheter, t ex skolor och flerbostadshus i allmännyttans regi och vid all byggnation där staden förvaltar, agerar byggherre eller upplåter mark. 
• bygga landbaserad vindkraft i Göteborgs hamn. Göteborg hamn har en unikt god vindresurs och Fi vill därför att det byggs vindkraft där. 
• minska antalet flygresor. Vi vill se skärpta regler för resor för stadens anställda samt att Göteborgs stad ska verka för att avsluta direkta och indirekta subventioner av Landvetter flygplats. Vi vill förbjuda flygfrämjande reklam på stadens annonsplatser och satsningar på flygturism till Göteborg. Vi vill att motsvarande satsningar istället görs på miljövänligare transportslag. 
• införa avgiftsfri kollektivtrafik. Feministiskt initiativ vill införa avgiftsfri kollektivtrafik i en samordnad politik på kommunal, regional och nationell nivå. Att slopa betalning för varje resa och finansiera resandet via skattesedeln istället, innebär en omfördelning från höginkomsttagare till dem som tjänar mindre och använder kollektivtrafik mer. 
• satsa mer på fotgängare och cyklister än på bilister. Mer resurser till gång- och cykelbanor samt cykelparkeringar i förhållande till hur biltrafiken subventioneras. Fi vill införa en bilfri söndag i innerstaden varje månad. 
• satsa på trafiksäkra skolvägar för barn och ungdomar. Detta för att stärka barns hälsa och rörelsefrihet. Fi vill sänka bashastigheten i Göteborg och införa gångfartsområde i skolors närområden. 
• värna den biologiska mångfalden. Hotet mot bin och humlor är en aktuell fråga, både lokalt och globalt, eftersom den biologiska mångfalden är beroende av pollinering. Fi vill utöka stadens arbete med att öka andelen vildbin och humlor samt göra det möjligt för dem att överleva. Vi vill se mer blommor i stadsmiljön, på ängarna och i naturen samt fler stadsodlingar med ökade möjligheter för invånarna att delta.     
•  införa vegetarisk norm. Feministiskt initiativ vill ha en vegetarisk norm i staden, främst med fokus på verksamheter där människor vistas men inte bor, exempelvis i skolor, barnomsorg, på arbetsplatser och vid olika arrangemang. Användandet av animaliska produkter ska minska. Alla skolor i Göteborgs stad ska erbjuda ett veganskt måltidsalternativ till alla som önskar det.  
• främja den regionala matproduktionen. Feministiskt initiativ vill att ekologisk och närproducerad mat ska prioriteras och att mat i stor utsträckning ska lagas från råvaror i stadens verksamheter. Vi vill höja kompetens och medvetenhet om matproduktionens påverkan på klimat, biologisk mångfald och vår hälsa, hos de som lagar maten och hos de som fattar besluten. Särskilt fokus ska läggas på djurindustrins animaliska produkter och de växtbaserade, industriellt framställda alternativen. 
• ställa högre krav på stadens företag. Ge Business Region Göteborg ett tydligare direktiv att säkerställa att de företag, som regionen aktivt stimulerar, sköter sig, både vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Det gäller i synnerhet när stora företag är på väg att etableras i regionen samt när växande befintliga företag behöver hjälp med utlandsexpansion och nätverk.         
• minska avfall och nedskräpning i naturen och havet. Fi Göteborg vill att staden tar fram ett system för interna byten av elektronikprodukter, ställer ut fler sorteringsbehållare för avfallshantering och ökar informationsarbetet för att minska mängden hushållssopor och förhindra nedskräpning. 
• återinföra “Skrota Skräpet”. Förvaltningar och bolag ska minska sina avfallsmängder, genom att ha en hållbar resurshushållning och avfallshantering. Ju mindre avfall desto mindre förbränning av sopor. 
• att Göteborg inte ständigt ska växa. Feministiskt initiativ är ensamma i göteborgspolitiken om att utmana den urbana normen. Vi ser inget egenvärde i att Göteborg ständigt ska växa och byggas allt tätare och trängre. Det pågår en rad onödiga skrytbyggen i staden, med stora klimatavtryck. Ett allt större Göteborg leder till ökad trafik och längre resor. Stoppa ytterligare skrytbyggen. 
• minimera negativ miljöpåverkan. Ställ ökade krav på miljöprestanda vid ny- och ombyggnation genom att vidareutveckla Göteborgs stads program för miljöanpassat boende. Utred förutsättningarna för att bygga till bostäder på redan befintliga byggnader, bygga om fastighetsytor till bostadsytor och konvertera verksamhetslokaler till bostäder. 
• bevara Scandinavium och Valhalla. Fi Göteborg vill inte riva fungerande anläggningar för att bygga nya på samma plats. Att renovera och upprusta dessa ikoniska byggnader är mycket bättre, det är klimatsmart, mindre slösaktigt och ger oss snabbare god arenakapacitet. Att först riva och sedan bygga upp är klimatfientligt och ett gammalt tänk. Det behöver Göteborg bort ifrån. 
• värna Buråsparkens naturkvaliteter. Fi vill värna Buråsparkens naturkvaliteter och inte bygga i anslutning till parken eller berget. Vi vill minska behovet av bil- och lastbilstransporter in till innerstaden. Att fylla området mellan Korsvägen och Ullevi med arenor gör en viktig del av staden död och ogästvänlig. Det skapar en barriär mellan innerstaden och Gårda. Istället vill vi levandegöra området med mer boende och rekreationsområden samt rusta upp de arenor vi redan har.