16. Lisa Eriksson

OBS: Lisa Eriksson är tyvärr inte längre valbar.

Lisa sitter i styrelsen för Fi Västra Götaland och är även engagerad i det säkerhetspolitiska utskottet i Fi:s nationella skuggriksdagsgrupp. Just nu arbetar Lisa som lärare för nyanlända elever vilket ger henne en god insyn i många av de problem som elever, personal och andra inblandade drabbas av när det gäller dessa elevers möte med Sverige. Lisa har erfarenhet från praktiskt påverkansarbete både i Sverige och internationellt främst i frågor rörande kvinnors och minoriteters rättigheter bland annat har hon arbetat för FN i Kamerun. De viktigaste frågorna för Lisa i kommunfullmäktige är:

  1. Utbildning. Lisa vill ha en likvärdig skola där alla elever oavsett bakgrund ges förutsättningar att utvecklas genom hela sin skolgång. Elever och personal ska ha en arbetsmiljö som är fri från stereotypa föreställningar om kvinnlighet och manlighet, fri från kränkningar på grund av etnisk och religiös tillhörighet och där tillgänglighet för alla är självklart.
  2. En speciellt viktig fråga rörande utbildning är det bemötande och de insatser som erbjuds unga nyanlända och asylsökande. Introduktionen i det svenska skolsystemet bör vara så smidig och lättillgänglig som möjligt.
  3. Att sätta antidiskriminering i fokus inom kommunen.

mariellejensen