Göteborgs stad – en förebild bland arbetsgivare

Arbetsmarknaden är en fundamental del av många människors liv, och en arena som ofta spelar en avgörande roll för människors livsvillkor. Kraven ökar på arbetsmarknaden, och allt mer ska göras av allt färre anställda. Arbetsmarknaden är omodern och inte anpassad efter människors behov, vilket har lett till en utbredd ohälsa. Feministiskt initiativ vill att Göteborgs stad som arbetsgivare värnar och skapar större möjligheter till egenutveckling, hälsa, social sammanhållning, miljö och engagemang i civilsamhället för stadens anställda.

För att uppnå ett jämlikt Göteborg måste staden arbeta aktivt mot den strukturella rasismen och diskrimineringen av personer med normbrytande funktionalitet på arbetsmarknaden. Vi vill att staden förstärker sitt arbete med att möjliggöra att personer med olika funktionsvariationer har ett arbete att gå till, både genom att ställa krav vid upphandling men även genom att som arbetsgivare anställa personer.

#metoo har satt ljuset på sexuella trakasserier, våld, hot och kränkningar på arbetsplatser. Göteborgs stad är inte en befriad zon. Vi vägrar låta kraften i alla de tusentals röster som hörts inom kommunala verksamheter ha höjts förgäves – Göteborg behöver reagera. Kunskapen måste öka och gamla strukturer och förtryckande organisationskulturer synliggöras.

För att komma till rätta med den könsuppdelade arbetsmarknaden och yrkesutbildningarna behöver Göteborgs stad också ta sitt ansvar och arbeta aktivt för att bryta mönstren. Det finns också arbete kvar att göra för att nå jämställda löner inom kommunen. Likaså vill vi se staden som arbetsgivare utvecklas till en förebild för hur anställda som av olika skäl kommer in i en rehabiliteringsprocess tas om hand på ett mänskligt och rättssäkert sätt.

Tack vare Feministiskt initiativs arbete under mandatperioden 2014-2018 har Göteborg påbörjat ett arbete med normkritisk rekryteringsprocess. Den ska stärkas och fungera fullt ut inom alla förvaltningar och bolag.

Vi vill:

Satsa på mer personal och “överanställa” inom högt belastade, kvinnokodade kommunala yrken: Fler anställda inom vård, omsorg och utbildning skulle minska både de höga sjukskrivningstalen i staden såväl som kostnader för vikarier.

Se kraftfulla åtgärder för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och diskriminering i kommunala verksamheter: All människovårdande omsorgspersonal ska få utbildning om våldets mekanismer och normaliseringsprocess.

Utjämna snedfördelningen av antalet chefer i olika yrkesområden: Omfördela resurser som handlar om antal anställda per chef från manskodade områden till kvinnokodade områden.

Fortsätta arbetet med normkritisk rekrytering och organisation: Inrätta en central inspektionsfunktion i staden mot personalfrågor och rekrytering.

Stegvis arbetstidsförkortning: Fortsätta det påbörjade arbetet i staden med effektiva arbetstidsinnovationer. Detta arbete behöver gå i takt med insatser för tryggad kompetensförsörjning.

Ha jämställda löner i staden: Tillsätta en extern utredning av stadens lönesättningssystem.

Jämlik syn på utbildning och yrkeserfarenhet: Utöka språkstödet till att gälla fler yrkesutbildningar. Det ska vara möjligt att tillgodoräkna sig sin yrkeserfarenhet och kunna läsa upp universitetspoäng för att klara kraven på högskoleutbildning.