Fristad Göteborg

Feministiskt initiativ är det parti som starkast tar strid för de mänskliga rättigheterna i Göteborg. För oss är det en självklarhet att mänskliga rättigheter ska gälla alla som vistas i staden, utan åtskillnad på grund av medborgarskap eller legal status. Göteborgs stad ska vara en fristad, där människor ska kunna känna sig trygga oavsett medborgarstatus. Att vara en fristad innebär att polisen inte får stoppa personer endast baserat på misstankar om att de saknar uppehållstillstånd. Personer som saknar svenskt personnummer ska även ha rätt till samhällsservice på lika villkor som alla andra som bor i staden.

I Göteborg finns i dagsläget hundratals utsatta EU-medborgare som lever under mycket svåra omständigheter. I staden finns även många ensamkommande ungdomar som saknar en permanent bostad, däribland akut bostadslösa ungdomar som är beroende av frivilligorganisationer för att få 2 sina grundläggande behov tillgodosedda. Många av dessa ungdomar har fått, eller kommer att få, avslag på sina asylansökningar, vilket riskerar att ge upphov till ett ökat antal papperslösa unga människor i Göteborg.

Vi vill:

Göra Göteborg till en fristad: Fler boendeplatser för hemlösa EU-migranter och papperslösa som är anpassade efter gruppernas olika behov. Alla som har sin hemvist i Göteborg ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och rättigheter respekterade samt få ta del av kommunens verksamhet och skyddsnät oavsett om de är asylsökande, saknar legal status för att befinna sig i landet eller kallas “utsatta EU-medborgare”.

Värna ensamkommandes mänskliga rättigheter: Ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år, eller skrivits upp i ålder, ska få bo kvar i Göteborg och få tillgång till insatser från socialtjänst på lika villkor som andra unga vuxna bosatta i staden.

Samarbeta med civilsamhället: Utöka stödet till frivilligorganisationer och sociala rörelser som arbetar med målgruppen ensamkommande ungdomar, papperslösa och utsatta EU-medborgare tills dess att kommunen har lyckats med att skapa tillräckligt starkt förtroende för att kunna inkludera alla invånare i sina egna verksamheter.