Frihet från våld och utsatthet

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet och Göteborgs stad har det yttersta ansvaret att säkerställa att alla i staden lever i frihet från våld. Våld ska ses som våld oavsett när, var och hur en person blir utsatt. Alla ska på lika villkor omfattas av rättstrygghet och bemötas likvärdigt oavsett social position.

Mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder och våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem och det yttersta uttrycket för patriarkala strukturer.

Utnyttjandet av kvinnor, flickor och pojkar för sexuella ändamål har ökat de senaste åren. Utnyttjandet av personer i prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en form av våld och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Arbetet för att minska utnyttjandet av personer i prostitutionen måste tydligare inriktas på att minska efterfrågan och att kraftfullt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnor, tjejer, killar, icke-binära,transpersoner och andras mäns kroppar.

Våldsutsatta kvinnor med drogberoende är en mångfacetterad grupp i fråga om social tillhörighet och typ av drogberoende, vilket måste beaktas i arbetet för att stödja dem och att motverka våldet. Idag finns få platser dit kvinnor med drogberoende kan söka skydd från våld utan att först vara drogfri. Det behövs förstärkt arbete för denna grupp och förstärkning av resurser till de jourer som finns.

Många i Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Familjens heder anses enligt dessa begränsande normer vara överordnad individens frihet och kopplas till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella beteende. Även hbtq-personer och unga män förtrycks genom att exempelvis tvingas delta i förtrycket av sina systrar. HBTQ-personer riskerar också att utsättas för våld om de lever ut sin sexualitet som inte ingår i heteronormen. Det går inte att härleda förtryck i namn av heder till en enskild religion eller kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva utsättas för förtryck i namn av heder.

Vi vill:

Att samtycke ska vara en självklarhet: Ge i uppdrag till kvalificerade organisationer att utbilda i sexual-, samlevnads- och samtyckesundervisning i grund- och gymnasieskolan.

Förbättra arbetet mot prostitution och människohandel: Kontinuerlig utbildning kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål till kommunens personal som arbetar inom människovårdande områden. Skapa ett samlat kompetenscentrum för KAST, MIKA-mottagningen och andra föreningar som arbetar mot målgruppen. Ökat stöd till kvinnojourer och skyddade boenden som riktar sig mot kvinnor som har utnyttjats i prostitution. Utöka antalet tjänster i stadens arbete mot män som exploaterar kvinnor, tjejer, killar, icke-binära, transpersoner och andra mäns kroppar.

Införa nolltolerans mot sexualiserad reklam på offentliga platser: I upphandling ska krav mot sexualiserad reklam ställas.

Att hjälpen ska nå alla: Papperslösa kvinnor och barn som utsätts för våld ska känna sig trygga med att söka hjälp i kommunen.

Öka kunskapen i kommunen: Påskynda kompetensutvecklingen för all personal i frågor om våld. Särskilt fokus på elevvårdspersonal så att de har förutsättningar att kunna identifiera de barn som är offer för mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i nära relationer och sexuella övergrepp.

Satsa på boenden: Fler skyddade boenden och utökning av befintliga boenden samt utökning av fast anställd personal. Fler härbärgen för kvinnor, för att minska risken att kvinnor utsätts för våld när de står utan natthärbärge.

Värna kvinno- och tjejjourer: Det ekonomiska stödet till kvinno- och tjejjourerna ska vara långsiktigt och permanentas. Fler jourer behöver ha fast anställd personal, så att allt fokus kan läggas på arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn i stället för att – som nu – arbetet stannar upp.

Öka skyddet för barn: Verksamheten för barn och ungdomar som bevittnat våld ska stärkas. Personal inom elevhälsa ska omfattas av kompetenskrav, så att de har förutsättningar för att kunna identifiera de barn som är offer för mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder, våld i nära relationer och sexuella övergrepp. Barn över 7 år ska inte tvingas till boende hos eller kontakt med en förälder mot barnets uttryckliga vilja, oavsett om brott har styrkts eller inte. Umgängesarrangemang med en våldsam förälder som barnet ändå vill ha kontakt med ordnas på ett sätt som är säkert för den våldsutsatta och barnet.