Extra årsmöte

Styrelsen för Feministiskt initiativ Göteborg kallar till extrainsatt årsmöte den 5 maj med syftet att välja valberedning och revisorer. Vi kommer också behandla propositioner samt motioner avseende förslag till stadgeändringar. Detta beror på att önskemål funnits om att skapa kontinuitet i styrelsen samt i valberedningen utifrån att förlänga mandatperioden och att låta ledamöter gå omlott. För mer information se styrelsens propositioner.

Alla medlemmar i F! Göteborg som betalat sin medlemsavgift för 2019 får rösta på mötet.

Nedan finner ni dagordning för kommande möte.

Lokalen är fysiskt tillgänglig med hiss. Kontakt vid frågor ring Johan Abrahamsson 0703070611 alternativt Åsa Sundin 0724534685 eller maila styrelsen@figoteborg.se

Ingen föranmälan behövs för att komma på årsmötet. Varmt välkommen!

När: Söndag den 5 maj 2019 klockan 11.00-15.00
Var: Viktoriasalen i Viktoriahuset vån 3 (Hagabio-huset), Linnégatan 21, Göteborg.

Ring på klockan #315 C, under trappan till Hagabion så blir du insläppt. Stor hiss finns från bottenplan upp till Viktoriasalen, stor toalett finns i bottenplan.”

Vänliga hälsningar,
Styrelsen Feministiskt initiativ Göteborg

Dagordning extra Årsmöte 2019

1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av justerare samt rösträknare
§5 Fastställande av röstlängd
§6 Fastställande av dagordning
§7 Fråga om mötets behöriga utlysning
8 Val av två̊ revisorer
§9 Val av valberedning
§10 Propositioner stadgeändringar
§11 Övriga frågor
§12 Mötets avslutande

Handlingar inför extrainsatt årsmöte

Här kommer handlingar läggas upp.

Motioner och propositioner

Proposition avseende valberedningskommitté och mandatperiod för valberedning

Proposition avseende mandatperioder för styrelseledamöter

Så här går årsmötet till

Årsmötet genomförs enligt dagordningen som skickas ut med kallelsen. I stadgarna står det vad som måste finnas med i dagordningen. Här förklaras de olika punkterna. Skicka ett mail om du har ytterligare frågor om mötet.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Alla som är med på årsmötet kan nominera sig när punkten tas upp. Ordföranden leder mötet och sekreteraren skriver ett protokoll om vad som händer i mötet och vilka beslut som tas.

Val av justerare samt rösträknare

Alla som är med på årsmötet kan nominera sig när punkten tas upp. Justerare skriver på det renskrivna protokollet och intygar då att protokollet stämmer överens med vad som hände på mötet. Rösträknare har som uppgift att räkna rösterna när ett beslut ska tas med votering. Voteringar sker antingen öppet med handuppräckning eller slutet med röstsedlar som läggs i en valurna.

Godkännande av dagordning

Dagordningen som skickades ut med kallelsen ska godkännas. Om en medlem vill ta upp något under punkten “Övriga frågor” ska det tas upp här.

Godkännande av röstlängd

Årsmötet ska godkänna hur många som är med på mötet och hur många  som har rätt att rösta.

Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna

Under paragraf 15 i stadgarna står det hur mötet ska utlysas.

om varje styrelsepost. Först bestäms hur många som ska ingå i styrelsen och hur många som ska vara ersättare. Sedan utses ordförande, kassör, övriga ledamöter och ersättare.

Val av två revisorer

Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer. Alla kandidater får tillfälle att presentera sig. Årsmötet röstar först för eller emot valberedningens förslag. Om förslaget inte godkänns ska nya kandidater nomineras och årsmötet väljer bland dessa.

 Val av valberedning bestående av fem personer

Alla som är på årsmötet kan nominera sig till att ingå i den nya valberedningen.

Propositioner, motioner och förslag till stadgeändringar

Publiceras på hemsidan. Om det finns fler än ett yrkande (förslag) i en motion föreslår årsmötets ordförande en ordning för hur förslagen ska röstas om.

Övriga frågor

Alla närvarande medlemmar kan föreslå ytterligare frågor som mötet kan välja att ta upp. Övriga frågor ska meddelas i samband med punkten “Godkännande av dagordning”. Om du vill vara riktigt säker på att mötet tar beslut i en viss fråga ska du lämna in en motion. Läs mer om hur du gör det under “Motioner och propositioner”.