En rättvis klimat- och miljöpolitik

En modern klimat- och miljöpolitik måste klara av att också granskas ur ett rättviseoch rättighetsperspektiv. Att bryta normer och utmana maktordningar är vår metod även när det kommer till att klara klimatkrisen. Den livsstil vi har i Sverige är ohållbar, och det i sig är en global fråga. Sverige ligger inte på en egen planet, och Göteborg gör inte heller det. På samma sätt finns det skillnader i klimatavtryck mellan människor inom Göteborg. Grunden i en rättvis miljöpolitik bygger på att den som förorenar också skall stå för de samhällsekonomiska kostnaderna.

Göteborg ska vara en stad där levnadssättet är förenat med hänsyn till naturens förutsättningar, lokalt och globalt, med minimala klimatutsläpp och där ett aktivt arbete för att säkerställa naturens egenvärde genomsyrar verksamheterna i staden.

Den största, men långt ifrån den enda, utmaningen för dagens miljöpolitik är att minska utsläppen av växthusgaser. Det pågår ett arbete i staden med omställningen till ett förnybart energisystem. Göteborgs Energi har som mål att vara fossilfritt år 2030. Åtgärderna som diskuteras idag är dock begränsade och för att nå målet vill vi se fler och bredare åtgärder som riktas till både företag, kommunens verksamheter och privatpersoner. Det skall inte vara en klassfråga att kunna installera exempelvis solceller, utan det ska vara möjligt för alla stadens invånare.

Göteborg skall vara en attraktiv stad för de människor som bor och verkar här men också för turister. Städer som ligger i framkant vad gäller stadsutveckling arbetar med att minska privatbilismen i stadskärnan vilket Göteborg bör inspireras av. Minskad bilism bidrar inte enbart till förbättrad luftkvalitet och minskat buller utan frigör också utrymme till de människor som rör sig i staden samt gör det möjligt att uppleva staden på ett helt nytt sätt.

Vi vill:

Ha en fossilfri stad: Göteborg skall ha ett hundraprocentigt förnyelsebart energisystem. Vi är starkt kritiska till att infrastrukturen för fossilgas byggs ut i Energihamnen.

Minska flyget: Skärpa policyer för resor för stadens anställda, samt styra om alla planerade och pågående subventioner av flygplatser samt resor till och från dessa för att istället göra motsvarande satsningar på miljövänligare transportslag.

Införa gratis kollektivtrafik: Feministiskt initiativ vill påbörja arbetet med att införa gratis kollektivtrafik i en samordnad politik på både kommunal och nationell nivå.

Satsa mer på gång och cykel än på bilar: Mer resurser till gång- och cykelbanor samt cykelparkeringar i förhållande till biltrafik. Införa en bilfri söndag i innerstaden varje månad.

Satsa extra på sol: Utred potentialen för solceller och bevuxna tak på stadens fastigheter såsom t ex skolor och flerbostadshus i allmännyttan samt vid alla byggnationer där staden förvaltar, agerar byggherre eller upplåter mark. Ge Göteborg Energi i uppdrag att utöka sina tjänster med uthyrning av solceller till privatpersoner och fastighetsägare.

Införa vegetarisk norm: En vegetarisk norm i staden, främst med fokus på verksamheter där människor vistas men inte bor, exempelvis i skolor, barnomsorg, på arbetsplatser och vid olika arrangemang. Användandet av animaliska produkter ska minska. Alla skolor i Göteborgs stad ska erbjuda ett veganskt måltidsalternativ till alla som önskar det. Kompetenshöjande insatser om animaliska produkters klimatpåverkan.

Införa lokala konsumtionsmål: Precis som för Sverige nationellt undantas utsläpp som orsakas av konsumtion i Sverige eller regionen, men där själva utsläppen sker utanför landets gränser, när hållbar tillväxt mäts. Feministiskt initiativ vill att landet som helhet såväl som regioner och kommuner mäter utsläpp orsakade av vår konsumtion på ett korrekt sätt med hänsyn till klimatavtrycket vi skapar, oavsett var vi skapar det.

Minska avfall och nedskräpning i natur och hav: Ta fram ett system för interna byten av elektronikprodukter i staden, inrätta fler papperskorgar samt öka informationsarbetet för att minska mängden hushållssopor och nedskräpning.

Värna biologisk mångfald: Hotet mot bin och humlor är en aktuell fråga både lokalt och globalt, eftersom den biologiska mångfalden är beroende av pollinering. Vi vill utöka stadens arbete med att öka andelen vildbin och humlor samt möjliggöra att de kan överleva. Vi vill därför se fler blommor i stadsmiljö, i områden med ängar och natur samt fler stadsodlingar med ökade möjligheter till deltagande för invånare.

Ställa högre krav på stadens företag: Ge Business Region Göteborg ett tydligare direktiv att säkerställa att de företag som regionen aktivt stimulerar sköter sig, både vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Detta gäller i synnerhet när stora företag är på väg att nyetableras i regionen, samt när växande inhemska företag behöver hjälp med utlandsexpansioner och nätverk.