En personcentrerad jämlik kommunal vård och omsorg

I Göteborg ska det vara en självklarhet att varje äldre person får det stöd hen behöver när kroppen börjar ge vika eller minnet sviktar. Det gäller vare sig en bor kvar hemma eller önskar och/eller har behov av att byta boendeform till t ex äldreboende. Vi vet att alla människor har sin egen unika livshistoria och behov, ändå ses äldre idag ofta som en homogen grupp. Diskriminering relaterad till hög ålder, ålderism, är utbredd. Äldreomsorgens kvalitet varierar kraftigt över staden och personalomsättningen och sjukskrivningstalen i verksamheterna är höga.

Brister i äldreomsorgen gör att anhöriga, främst kvinnor, i högre grad väljer att vårda och stödja sina närstående själva än vad de skulle gjort om de kände tillit till kommunens stöd. Detta leder till att kvinnor går ner i arbetstid med följder som inkomstbortfall, höjd total arbetsbelastning samt mycket stress och oro. Anhöriga som väljer att stödja sjuka i hemmet ska göra det för att de vill och inte för att de upplever kommunens verksamhet som bristfällig. När avlastning behövs ska den ske utefter den behövandes och anhörigas behov, vara förutsägbar och av hög kvalitet.

Hälso- och sjukvården som bedrivs i Göteborgs stad ska vara jämlik över staden, hålla god medicinsk kvalitet, arbeta förebyggande och vara personcentrerad så att varje individ får stöd och vård utifrån egna behov och önskemål. Allt fler människor lever allt längre med kroniska sjukdomar och den tekniska, medicinska och omvårdnadsmässiga utvecklingen gör att allt fler kan bo kvar hemma med komplexa vårdbehov. Detta ställer i sin tur allt högre krav på den kommunala hälso- och sjukvården. Personalen måste få tillräckligt med resurser för att möta dessa utmaningar samt få bättre förutsättningar för att arbeta långsiktigt och förebyggande.

Vi vill:

Trygga äldreomsorg efter behov och önskan: Öka antalet platser på äldreboende i kommunen.

Säkra och öka kvalitén inom äldreomsorgen: Höj statusen på yrket genom möjlighet till vidareutbildning samt kontinuerlig handledning på arbetstid, satsa stort på att höja löner, förbättra arbetsmiljön och utöka undersköterskeutbildningen i staden.

“Överanställa” och minska antalet medarbetare per chef: Minska behovet av tillfälliga vikarier och frigör tid för handledning, reflektion och fortbildning för personalen.

Erbjuda betald vidareutbildning inom tjänsten: Säkra kompetensen inom kommunal hälso- och sjukvård.

• Förbättra samverkan mellan kommun och landsting: Öka läkares tillgänglighet och möjlighet till hembesök. Förbättra samverkan mellan stadens olika verksamheter.

Införa mer multiprofessionell samverkan: Säkerställa att fler vårdprofessioner, såsom dietister, kuratorer och logopeder, finns tillgängliga inom den kommunala hälso- och sjukvården för kompetensutveckling, konsultationer och hembesök.

Förbättra ledarskapet: Fortbildning för samtliga chefer för den kommunala hälso- och sjukvården i personcentrerat ledarskap.

Förbättra möjligheten till avlastning för anhörigvårdare: Förbättra kvaliteten i äldreomsorgen, skapa jämlikhet över staden och anställa fler anhörigkonsulenter för att stötta anhörigvårdare och säkerställa att information når alla invånare i staden om vilket stöd som finns att tillgå vid stort omsorgsbehov.

Öka normmedvetenhet hos stadens biståndshandläggare, vård- och omsorgspersonal: Kontinuerlig fortbildning och reflektion på arbetstid.

Säkerställa en jämställd och jämlik omsorg: Utreda tillgången till omsorg relaterat till olika diskrimineringsgrunder, inklusive medborgarskap, samt ge äldreombud i staden uppdrag att aktivt arbeta för att öka jämställdhet och jämlikhet i äldreomsorgen.