Årsmöte 2021

Här kommer all information att läggas upp om Fi Göteborgs digitala årsmöte den 21 mars 2021. Då utser vi styrelse (för de poster som är till omval) revisorer och valberedning. Vi beslutar också om ändringar i stadgarna och vårt politiska dokument. Alla medlemmar i F! Göteborg som betalat sin medlemsavgift för 2021 får rösta på mötet.

Motioner och handlingar ska vara inskickade senast två veckor innan årsmötet (den 7:e mars). Här kommer dessa att laddas upp tillsammans med styrelsens svar (vad styrelsen anser om motionen) senast den 14:e mars. 

Plats: Google meet https://meet.google.com/jwa-uibw-tsz

Dag och tid: Söndag den 21 mars kl 15-19

Det krävs ingen föranmälan för att delta i mötet. 

Välkomna önskar styrelsen!

Tove Adlerberth, ordf.

Miriam Friedlaender, vice ordf.

Maria Svensson, ledamot

Sara Lesch, kassör

Mona Brådfors, sekreterare

Handlingar inför årsmöte

Dagordning:

Dagordning årsmöte Fi Göteborg 2021-03-21 

Propositioner:

Budgetproposition 2021  

Förslag till beslut arvodering 

Proposition avseende stadgeändring

Motioner:

Motion 1 – Utbildning

Motion 2 – Kultur

Motion 3 – Ändring i skrivelse om energipolitik

Motion 4 – Anställd

Verksamhetsplan 2021:

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsberättelse 2020:

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse politik 2020:

Verksamhetsberättelse politik 2020

Verksamhetsplan politik 2021:

Verksamhetsplan politik 2021

Balans och resultat Fi Göteborg 2020:

Balans och resultat

Årsredovisning Fi Göteborg. Räkenskapsåret 2020: 

Årsredovisning 2020 

Revisorernasberättelse 2020:

Revisionsberättelse 2020

Nominerade till styrelsen Fi Göteborg

På årsmötet söndag den 21 mars kommer valberedningen att presentera följande förslag till ny styrelse för F! Göteborg:

Redan invalda på två år från förra årsmötet:

Tove Adlerberth: ordf

Sara Lesch: kassör

Miriam Friedlaender (nuvarande vice ordf.)
Valberedningen föreslår att personerna nedan väljs in i styrelsen på två år:

Mona Brådfors

Maria Svensson

Motioner och propositioner

Motioner är förslag på förändringar ifrån medlemmar i våra styrande dokument som den politiska plattformen och våra stadgar. Vem som helst som är medlem kan skriva en motion och de skickas in till styrelsen@figoteborg.se senast 7:e mars. För en guide till hur du skriver motioner, se denna ”Motionsguide”. Propositioner är detsamma som motioner, men skrivna av styrelsen. Om du vill lägga ett yrkande på en motion eller proposition så skriv det i ett dokument och skicka till styrelsen@figoteborg.se.

Så här går årsmötet till

Årsmötet genomförs enligt dagordningen som skickas ut med kallelsen. I stadgarna står det vad som måste finnas med i dagordningen. Här förklaras de olika punkterna. Skicka ett mail om du har ytterligare frågor om mötet.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Alla som är med på årsmötet kan nominera sig när punkten tas upp. Ordföranden leder mötet och sekreteraren skriver ett protokoll om vad som händer i mötet och vilka beslut som tas.

Val av justerare samt rösträknare

Alla som är med på årsmötet kan nominera sig när punkten tas upp. Justerare skriver på det renskrivna protokollet och intygar då att protokollet stämmer överens med vad som hände på mötet. Rösträknare har som uppgift att räkna rösterna när ett beslut ska tas med votering. Voteringar sker antingen öppet med handuppräckning eller slutet med röstsedlar som läggs i en valurna.

Godkännande av dagordning

Dagordningen som skickades ut med kallelsen ska godkännas. Om en medlem vill ta upp något under punkten “Övriga frågor” ska det tas upp här.

Godkännande av röstlängd

Årsmötet ska godkänna hur många som är med på mötet och hur många  som har rätt att rösta.

Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna

Under paragraf 15 i stadgarna står det hur mötet ska utlysas.

Föreningens verksamhetsberättelse

Den tidigare styrelsen berättar vad som har skett i föreningen under året som har gått.

Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse

Den tidigare styrelsen redovisar den ekonomiska berättelsen. Revisorerna presenterar sin berättelse.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet ska godkänna att den tidigare styrelsen inte begått några allvarliga fel som den ska ställas till svars för.

Val av styrelse för kommande mandatperiod

Valberedningen presenterar sitt förslag på ny styrelse. Alla som kandiderar (även de som inte är med i förslaget) får tillfälle att presentera sig. Sedan röstar årsmötet för eller emot valberedningens förslag. Om förslaget inte godkänns röstar årsmötet istället om varje styrelsepost. Först bestäms hur många som ska ingå i styrelsen och hur många som ska vara ersättare. Sedan utses ordförande, kassör, övriga ledamöter och ersättare.

Val av två revisorer

Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer. Alla kandidater får tillfälle att presentera sig. Årsmötet röstar först för eller emot valberedningens förslag. Om förslaget inte godkänns ska nya kandidater nomineras och årsmötet väljer bland dessa.

 Val av valberedning bestående av tre till fem personer

Alla som är på årsmötet kan nominera sig till att ingå i den nya valberedningen.

Övriga val

Det kommer inte att väljas några ytterligare poster detta årsmöte.

Propositioner, motioner och förslag till stadgeändringar

Publiceras på hemsidan. Om det finns fler än ett yrkande (förslag) i en motion föreslår årsmötets ordförande en ordning för hur förslagen ska röstas om.

Övriga frågor

Alla närvarande medlemmar kan föreslå ytterligare frågor som mötet kan välja att ta upp. Övriga frågor ska meddelas i samband med punkten “Godkännande av dagordning”. Om du vill vara riktigt säker på att mötet tar beslut i en viss fråga ska du lämna in en motion. Läs mer om hur du gör det under “Motioner och propositioner”.

Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod

Beslut om verksamhetsplan tas på årsmötet.