Årsmöte 2020

Här kommer all information att läggas upp om Fi Göteborgs årsmöte den 14 mars 2020. Då utser vi ny styrelse, revisorer och valberedning. Vi beslutar också om ändringar i stadgarna och vårt politiska dokument. Alla medlemmar i F! Göteborg som betalat sin medlemsavgift för 2020 får rösta på mötet.

Motioner och handlingar ska vara inskickade senast två veckor innan årsmötet (den 29:e februari). Här kommer dessa att laddas upp med styrelsens svar (vad styrelsen anser om motionen) senast den 7:e mars. Valberedningen kommer även presentera sitt förslag till styrelse på hemsidan senast den 2 mars.

Vi ses på lördag den 14 mars kl 11:00-17:00 på Allégården, Södra Allégatan 4, 413 01 Göteborg.
Lokalen är fysiskt tillgänglig.

Vi bjuder på fika och lättare lunch.

Anmälan för lunch sker senast måndagen den 9 mars till styrelsen@figoteborg.se. Uppge eventuella allergier/matpreferenser. Vill du inte äta lunch krävs ingen föranmälan för att komma till mötet.

Varmt välkomna!

Handlingar inför årsmöte

Dagordning:

Dagordning årsmöte 2020

Propositioner:

Proposition 1. Valberedningens mandat

Proposition 2. Förslag till beslut arvodering

Budgetproposition Fi Göteborg 2020

Motioner:

Motion 1. Sänkta hastigheter

Verksamhetsplan 2020:

Verksamhetsplan 2020-2022

Verksamhetsplan 2020 för politikgruppen

Verksamhetsberättelse politik 2019:

Verksamhetsberättelse Feministiskt Initiativ Göteborg 2019

Verksamhetsberättelse för politikgruppen 2019

Balans och resultat Fi Göteborg 2019:

Balans och resultat Fi Göteborg 2019

Årsredovisning Fi Göteborg. Räkneskapsåret 2019:

Feministiskt Initiavtiv Göteborg Årsredovisning 190101-191231

Revisionsberättelse 2019 F! Göteborg

Motioner och propositioner

Motioner är förslag på förändringar ifrån medlemmar i våra styrande dokument som den politiska plattformen och våra stadgar. Vem som helst som är medlem kan skriva en motion och de skickas in till styrelsen@figoteborg.se senast 29:e februari. För en guide till hur du skriver motioner, se denna ”Motionsguide”. Propositioner är detsamma som motioner, men skrivna av styrelsen. Om du vill lägga ett yrkande på en motion eller proposition så skriv det i ett dokument och skicka till styrelsen@figoteborg.se.

Nominerade till styrelsen Fi Göteborg

På årsmötet lördagen den 14 mars kommer valberedningen att presentera följande förslag till ny styrelse för F! Göteborg:

Mona Brådfors, Ordinarie Ledamot.

Tove Adlerberth, Ordinarie Ledamot.

Miriam Friedlander, Ordinarie Ledamot.

Ivana Scepanovic, Ordinarie Ledamot.

Sara Lesch, Ordinarie Ledamot.

Maria Svensson, Ordinarie Ledamot.

Lotta Andersson, Suppleant.

Nominerade revisorer Fi Göteborg

På årsmötet lördagen den 14 mars kommer valberedningen att presentera följande förslag till revisorer för F! Göteborg:

Claes Decker, Ordinarie

Johan Abrahamsson, Ordinarie

Under årsmötet kommer valberedningen att ge en kort motivering och presentation av varje kandidat. Det kommer även att ges möjlighet att påverka valberedningens förslag innan beslut fattas av medlemmarna på mötet.

Har du några frågor angående valberedningsprocessen får du gärna kontakt oss i valberedningen.

Vänliga hälsningar

Valberedningen F! Göteborg

Så här går årsmötet till

Årsmötet genomförs enligt dagordningen som skickas ut med kallelsen. I stadgarna står det vad som måste finnas med i dagordningen. Här förklaras de olika punkterna. Skicka ett mail om du har ytterligare frågor om mötet.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Alla som är med på årsmötet kan nominera sig när punkten tas upp. Ordföranden leder mötet och sekreteraren skriver ett protokoll om vad som händer i mötet och vilka beslut som tas.

Val av justerare samt rösträknare

Alla som är med på årsmötet kan nominera sig när punkten tas upp. Justerare skriver på det renskrivna protokollet och intygar då att protokollet stämmer överens med vad som hände på mötet. Rösträknare har som uppgift att räkna rösterna när ett beslut ska tas med votering. Voteringar sker antingen öppet med handuppräckning eller slutet med röstsedlar som läggs i en valurna.

Godkännande av dagordning

Dagordningen som skickades ut med kallelsen ska godkännas. Om en medlem vill ta upp något under punkten “Övriga frågor” ska det tas upp här.

Godkännande av röstlängd

Årsmötet ska godkänna hur många som är med på mötet och hur många  som har rätt att rösta.

Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna

Under paragraf 15 i stadgarna står det hur mötet ska utlysas.

Föreningens verksamhetsberättelse

Den tidigare styrelsen berättar vad som har skett i föreningen under året som har gått.

Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse

Den tidigare styrelsen redovisar den ekonomiska berättelsen. Revisorerna presenterar sin berättelse.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet ska godkänna att den tidigare styrelsen inte begått några allvarliga fel som den ska ställas till svars för.

Val av styrelse för kommande mandatperiod

Valberedningen presenterar sitt förslag på ny styrelse. Alla som kandiderar (även de som inte är med i förslaget) får tillfälle att presentera sig. Sedan röstar årsmötet för eller emot valberedningens förslag. Om förslaget inte godkänns röstar årsmötet istället om varje styrelsepost. Först bestäms hur många som ska ingå i styrelsen och hur många som ska vara ersättare. Sedan utses ordförande, kassör, övriga ledamöter och ersättare.

Val av två revisorer

Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer. Alla kandidater får tillfälle att presentera sig. Årsmötet röstar först för eller emot valberedningens förslag. Om förslaget inte godkänns ska nya kandidater nomineras och årsmötet väljer bland dessa.

 Val av valberedning bestående av tre till fem personer

Alla som är på årsmötet kan nominera sig till att ingå i den nya valberedningen.

Övriga val

Det kommer inte att väljas några ytterligare poster detta årsmöte.

Propositioner, motioner och förslag till stadgeändringar

Publiceras på hemsidan. Om det finns fler än ett yrkande (förslag) i en motion föreslår årsmötets ordförande en ordning för hur förslagen ska röstas om.

Övriga frågor

Alla närvarande medlemmar kan föreslå ytterligare frågor som mötet kan välja att ta upp. Övriga frågor ska meddelas i samband med punkten “Godkännande av dagordning”. Om du vill vara riktigt säker på att mötet tar beslut i en viss fråga ska du lämna in en motion. Läs mer om hur du gör det under “Motioner och propositioner”.

Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod

Beslut om verksamhetsplan tas på årsmötet.