Allas rätt till en värdig bostad

Bostadsbyggandet i Göteborg ska utgå från mänskliga rättigheter och långsiktig hållbarhet snarare än marknadsaktörers vinstintressen. Feministiskt initiativ vill se att en större andel av den planerade nybyggnationen i Göteborg ska byggas med ekonomiskt utsatta grupper i åtanke. Olika boendeformer skall finnas sida vid sida och allmännyttan skall vara en förebild för övriga bostadsföretag. Varje vuxen individ i staden skall ges möjlighet till en bostad och svårigheten att hitta en bostad ska inte hindra personer från att lämna en relation där våld har förekommit. Feministiskt initiativ vill även se mer flexibla boendeformer, där det är enklare att antingen byta bostad eller slå samman redan befintliga bostäder.

Det finns en stor bostadsbrist i Göteborg. Staden har fått 124 000 fler invånare sedan 1990, men bara cirka 39 000 bostäder har tillkommit under den tiden. Detta är alldeles för lite för att hålla samma takt som befolkningsökningen. Väntetiden på Boplats är i genomsnitt 4 år. Många unga är ofrivilligt kvarboende hos sina föräldrar eller har otrygga boendeformer. Ensamstående föräldrar, lågavlönade och andra ekonomiskt utsatta grupper har extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Enligt Boverket definition finns drygt 8000 barn och unga i Göteborg som är trångbodda, och ett stort antal barn som är hemlösa.

Under hösten 2017 och framför allt våren 2018 har konjunkturläget på bostadsmarknaden varit osäkert. Detta innebär att många privata aktörer saktar in sin nybyggnadstakt. Det blir än tydligare att marknaden själv inte kommer att lösa bostadsbristen i staden. Här finns dock stor möjlighet för Göteborg Stad att agera genom att bibehålla, vårda och utöka sin allmännytta. Staden kan också använda sin fördel som stor markägare och ställa krav vid exploatering på egen mark.

Vår bebyggelse står för en stor del av vår miljöpåverkan, både genom energianvändning i byggnaderna under drift och genom materialanvändning under byggnation. För att minimera den negativa miljöpåverkan behövs ett livscykelperspektiv vid både nybyggnation och vid renovering.

För att minimera negativ påverkan på vår miljö vid exploatering av nya bostäder så bör staden växa på redan tidigare exploaterad mark. Detta kan ske genom konvertering av industrimark, genom förtätning i befintliga bostadsområden och genom omvandling av verksamhetslokaler till bostäder.

Vi vill:

Minska bostadsbristen och öka antalet billiga hyresrätter: Öka takten på nybyggnation av bostäder i egen regi, utöka allmännyttan och upplåt minst 50% till hyresrätter vid plan där staden äger mark.

Säkra allas rätt till bostad utifrån behov: Vi vill att det byggs fler bostäder anpassade för personer med särskilda behov såsom normbrytande funktionalitet, våldsutsatthet och stora barnfamiljer.

Bygga för olika sätt att bo och leva: Skapa förutsättningar för fler kollektivboenden, trygghetsboenden samt tillsätta en utredning för att se över möjligheten att skapa mer flexibla boendeformer.

Minimera negativ miljöpåverkan: Ökade krav på miljöprestanda vid ny- och ombyggnation genom att vidareutveckla Göteborgs Stads program för miljöanpassat boende. Utred förutsättningarna för att bygga till bostäder på befintliga byggnader, bygga om fastighetsytor till bostadsytor samt konvertera verksamhetslokaler till bostäder.