Alla barns rätt till delaktighet och en jämlik utbildning

Barns rättigheter är en av samhällets mest grundläggande frågor där jämlikhet borde vara en självklarhet, men så är inte fallet. Den senaste jämlikhetsrapporten (2017) visar på en fortsatt dyster trend när det gäller den socioekonomiska segregationen i Göteborg. Skillnader i inkomst och hälsa ökar mellan olika områden. Denna trend visar sig också i skolorna i Göteborg då högpresterande elever och deras familjer genom det fria skolvalet lämnar skolor i socioekonomiskt utsatta områden till förmån för skolor och friskolor i andra områden eller kommuner. Som konsekvens av detta förstärks kunskapsklyftorna ytterligare och skolor i socioekonomiskt utsatta områden försvagas ännu mer.

Feministiskt initiativ ser att förskola, skola och fritidshem spelar en viktig roll för att garantera alla människors lika värde och möjligheter att använda hela sin potential oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionalitet, trosuppfattning, etnicitet, klass eller medborgarskap. Barn behandlas fortfarande utifrån stereotypa föreställningar om flickor och pojkar. Att bryta mot dessa normer leder ofta till kränkningar från andra barn men även från vuxna.

Ett annat problem som vi ser i svensk skola idag är bristen på ett aktivt och kontinuerligt antirasistiskt arbete. I en väl fungerande skola har alla barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential utan att drabbas av kränkningar i skolmiljön.

Vi vill:

Öka personaltätheten: Minska barngrupperna i förskolan, grundskolan och fritidshemmen.

Ge alla samma möjlighet till förskola och fritidshem: Förskola och fritidshem ska vara 8 avgiftsfria för att ge alla barn samma möjlighet till utbildning och sociala sammanhang. Ge föräldrar möjlighet att alltid låta barn gå på heltid på förskolan, även under föräldraledighet med syskon eller vid arbetslöshet.

Säkra en likvärdig skolgång för alla barn: Inför tvålärarsystem för att ge alla elever möjlighet till en inkluderande och likvärdig skolgång. Alla skolelever ska erbjudas frukost och mellanmål i skolan.

Värna barns psykiska hälsa och arbetsmiljö: Stärk och utöka elevhälsan. Ge elevhälsovården förutsättningar att arbeta förebyggande, långsiktigt och integrerat i skolan.

Fortsätta satsa på normkritik i skolan: Kompetenshöjande utbildning i normkritik för förskollärare, barnskötare, grundskolelärare och gymnasielärare i kommunen.

Fasa ut kränkande undervisningsmaterial: Vi vill möjliggöra för skolor att skapa en inventering av skollitteraturen för att upptäcka kränkande, såsom tex rasistiskt eller sexistiskt, innehåll. Vi vill se ekonomisk stöttning till de skolor som vill ersätta gamla upplagor med nya.

Öka barns delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen: Vi vill, vid sidan av liknande insatser för äldre barn och unga, införa barnråd i samtliga stadsdelar för barn upp till 12 år. Ungdomsfullmäktige bör bli remissinstans i samtliga frågor som rör barn och ungdomar direkt, samt i frågor som rör miljö- och klimat – det är deras framtid!

Värna skolbiblioteken: Alla grund- och gymnasieskolor i Göteborgs stad ska ha ett öppet och tillgängligt skolbibliotek med fackutbildade skolbibliotekarier.

Undervisning på modersmål: Barn med annat modersmål än svenska ska, från förskolan och genom hela skoltiden, få möjlighet till undervisning både i och på sitt modersmål samt i och på svenska. Undervisningen ska så långt som möjligt äga rum under normal skoltid.