Det är vårt ansvar att göra barnen hörda

Louise Thörnqvist, Matilda Skön och Stina Ogbonnaya
Louise Thörnqvist, Matilda Skön och Stina Ogbonnaya

Louise Thörnqvist, Matilda Skön och Stina Ogbonnaya står på kommunlistan för Feministiskt initiativ i Göteborg.

För att stärka demokratin och minska klyftorna i Göteborg måste vi säkerställa barnens perspektiv – alla barns perspektiv – i stadens beslutsprocesser. Det skriver Feministiskt initiativ Göteborg, som går till val på att införa barnråd i alla stadsdelar.

Med bara dagar kvar till valet står demokrati i fokus. Från alla kanter lyfts frågan om hur vi ska få fler röstberättigade att engagera sig i valet och hur vi ska öka röstdeltagandet i de stadsdelar där få gör sin röst hörd.

Vi i Feministiskt initiativ ser ett behov av att också säkerställa att de som inte får rösta kommer till tals. Vi ser att barnperspektivet beaktas i Göteborgs politiska rum i dag – och det är bra. Dock sker det oftast genom att någon sakkunnig vuxen gör en bedömning i text och inte genom att barnen faktiskt kommer till tals.

Vi vill stärka barnperspektivet ytterligare. Enligt barnkonventionen ska barn vara delaktiga och ha inflytande i beslutsprocesser som rör dem och barn ska lyssnas till vid beslutsfattande. Därför vill vi genomföra följande reformer under kommande mandatperiod:

  • Införa barnråd i alla stadsdelar. Råden bör bestå axv personer upp till 12 år som tillsammans med pedagogisk personal ska verka för utbyte av information mellan unga människor och stadens politiker i frågor som berör barn, exempelvis stadsplanering, skola, fritid, miljö och klimat.
  • Göra ungdomsfullmäktige till remissinstans för att öka ungdomars inflytande och insyn i politiska beslut som rör barn och unga.
  • Införa barnombud i alla stadsdelar. Ett barnombud hjälper till i frågor som rör enskilda barn i frågor som kan ha med exempelvis skola och socialtjänst att göra.

Barns rättigheter är mänskliga rättigheter och alla barn har inte en förälder eller annan vuxen som kan driva deras intressen och säkerställa deras trygghet och frihet. De barn som behöver stöd i kontakten med samhället, såsom socialtjänst och skola, måste få det. Att införa barnråd och barnombud är att verka för att fler barn får sin röst hörd och sina behov tillgodosedda. Det är så vi politiker kan nås av viktiga perspektiv utifrån barnens vardag och upplevelser – perspektiv som i dag alldeles för ofta förbises.

Genom att stärka barnens inflytande minskar vi klyftorna i vår stad, breddar demokratiarbetet och ökar jämlikheten nu och på sikt.

Louise Thörnqvist, Matilda Skön och Stina Ogbonnaya, politiker på kommunlistan för Feministiskt initiativ i Göteborg

 

F! Göteborg