ETC Göteborg Debatt: Vi måste ställa om nu

ETC Göteborg Debatt 22 Aug: Sommarens extrema hetta har resulterat i många skogsbränder och på flera håll i världen pågår naturkatastrofer såsom översvämningar. Katastrofer som får förödande konsekvenser för människor, samhällen, djur och miljö.

Jordens temperatur har redan ökat med en grad och i spåren av detta ser vi klimatförändringar med konsekvenser som brist på vatten, smittspridning och extrem torka. Studier visar också på samband mellan varmare klimat och ökat antal konflikter och ökat våld.

Utsläppen av växthusgaser till atmosfären ökar (källa: Internationella energimyndigheten, IEA), samtidigt som det är högst nödvändigt att de minskar om vi ska nå klimatmålen. Världen har enats om att begränsa temperaturökningen till två grader, men arbetet går för långsamt och många menar att vi står inför tre eller fyra graders ökning. Vi måste därför ställa om nu!

Engagemanget för miljö och klimat måste vara ständigt levande och omställningsarbetet ständigt pågående. Kommande mandatperiod vill vi i Feministiskt initiativ intensifiera arbetet med dessa frågor i Göteborg.
Vi har en rad prioriteringar vi vill genomföra inom flera områden:

• Öka andelen transporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik.

• Minska antalet bilar och transportsträckor med bil i staden. Vi vill minska utsläpp och buller samt främja en stadsutveckling där ytor används till grönområden och bostäder i stället för bilvägar och parkeringsplatser.

• Införa en vegetarisk norm med mer växtbaserad mat, med fokus på bland annat följande verksamheter: skolor, arbetsplatser och vid olika arrangemang.

• Verka för ett hundraprocentigt förnyelsebart energisystem i Göteborg genom omställning av fjärrvärme- och elproduktion.

Andra viktiga frågor är att öka andelen solenergi genom att göra solceller tillgängliga för fler, arbeta för att staden ska bli fossilfri, införa lokala konsumtionsmål, minska stadens plastförbrukning, förbättrad renhållning för att minska plast och annat avfall i havet och rädda bina genom fler stadsodlingar. Vi vänder oss emot utbyggnad av en ny fossilsgasterminal i Göteborgs hamn och stora infrastruktursatsningar för ökad biltrafik.

Vår ideologi är feminism, och vår analys är utifrån olika maktordningar. Inom feminismen är miljö- och klimatfrågorna självklara. Inte bara för att rädda planeten utan också för att de berör rättvisa och global hållbarhet.
En liten del av jordens befolkning står för en orimligt stor del av utsläppen men effekterna påverkar människor olika beroende på bland annat plats, ekonomi och kön.

Det vi gör lokalt påverkar globalt och därför måste miljöarbetet intensifieras i Göteborg. En snar omställning är både nödvändig och genomförbar.

F! Göteborg