Tack för förtroendet Göteborg – vi gör det tillsammans

stina

Sedan valet 2014 har vi tillsammans med S, MP och V drivit igenom två rödgrönrosa budgetar1  för Göteborgs stad. Vi har också bidragit till ett mer inkluderande språk i de politiska rummen samt konsekvent funnits på plats och tagit ställning för mänskliga rättigheter när politiska beslut fattats. Här är ett urval av de klubbade beslut och initiativ som vi arbetat för.

 • Utbildning kring våldsförebyggande arbete och ökat ekonomiskt stöd till stadens kvinnojourer.
 • Fler boendeplatser för utsatta EU-medborgare.
 • Ökat stöd till stadens papperslösa och asylsökande, bland annat genom att skapa möjlighet att få läsa SFI, svenska för invandrare.
 • Utbildningssatsning riktad mot stadens beslutsfattare, för att höja kunskapsnivån om papperslösa och utsatta EU-medborgare.
 • Mer resurser till socialtjänstens arbete för ökad sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Ökat stöd till MIKA-mottagningen som hjälper människor som har erfarenhet av sex mot ersättning, människohandel för sexuella ändamål eller som på annat vis tagit skada av sex.
 • Högre lägstanivå och jämnare fördelning av friskvårdsbidrag för alla med staden som arbetsgivare.
 • Ökade resurser till satsningen på att göra staden mer tillgänglig för alla genom att få bort enkelt avhjälpta hinder.
 • Införande av normkritisk rekryteringsprocess för jobb i offentlig verksamhet.
 • Samsyn kring att arbetet för mänskliga rättigheter och likabehandling ska genomsyra hela stadens verksamhet.
 • Samsyn kring att osakliga löneskillnader mellan könen och mellan kvinnodominerade sektorer och mansdominerade sektorer ska upphöra.
 • Samsyn kring att hänsyn ska tas till djuretiska kriterier vid offentlig upphandling.

tree

1 Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.

F! Göteborg