För en hållbar sjukvård: Fi Göteborg och VGR i möte med Vårdförbundet

Från vänster till höger: Kristin Scott, Stina Sewén, Åsa Nilsén, Anne Karin Höglund, Robin Åberg och Marianne Brindberg.

Från vänster till höger: Kristin Sott, Stina Sewén, Åsa Nilsén, Anne Karin Höglund, Robin Åberg och Marianne Brindbergs.

Hur ser arbetsmiljön ut för de som jobbar inom vården i Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs kommun? Hur säkrar vi den brist på specialistsjuksköterskor som finns och som riskerar bli värre? Hur ska vi skapa hälsosamma arbetstider och en arbetsmiljö som ger förutsättningar för evidensbaserad vård och omsorg i praktiken?

Det var några av de frågor som diskuterades när företrädare för Feministiskt initiativ Göteborg och VGR träffade företrädare från Vårdförbundet för att prata om framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården.

Mötet kom bland annat att handla om de maktstrukturer, hierarkier och normer som präglar vården och hur de påverkar organisationernas sätt att prioritera sina ekonomiska resurser. Hur svårt det kan vara som medarbetare att gå emot strukturerna och hur det riskerar att skapa och upprätthålla en tystnadsmiljö som påverkar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö negativt. Vi pratade också om svårigheter med att rekrytera och behålla vårdpersonal, framförallt sjuksköterskor och om hur dåliga förutsättningar och dålig löneutveckling riskerar att leda till att fler utbildade sjuksköterskor väljer att lämna arbetet och jobba med annat.

Arbetstid blev ett centralt ämne. I dag väljer många, framförallt kvinnor, att jobba deltid för att orka med sitt arbete. På det sättet betalar de själva för sin bristande arbetsmiljö och/eller orimliga arbetstid genom sänkt inkomst och minskad ersättning vid föräldraledighet, sjukskrivning och pension. Vi pratade om vikten av sex timmars arbetsdag och att ett steg på vägen kan vara det förslag om nattarbetstid som Vårdförbundet tagit fram.

Det pratades också om vikten av personcentrerad vård; att vården anpassar sig till patienten snarare än att patienten ska passa in i systemet. Hierarkier måste luckras upp, fördelning av kostnader ses över och förändras och organisatoriska stuprör måste ersättas av samarbeten. Det är viktigt att arbeta mer normkritiskt inom vården.

Vi har fått många nya insikter om utmaningar inom vården och tankar om hur vi kan arbeta för jämställda löner och bättre förutsättningar för AST – akademisk specialisttjänstgöring inom sin tjänst. Vi bär också med oss tankar kring snabbspår för invandrade vårdutbildade personer, vilka effekter som patriarkala strukturer skapar inom hälso- och sjukvård samt hur en hållbar arbetstid kan utformas. Allt detta tar vi med oss in i uppdateringen och utvecklingen av vår politiska plattform i regionen och kommunen samt i vårt politiska arbete i kommunen.

Medverkade på mötet gjorde Åsa Nilsén, Fi:s ersättare i nämnden för arbetsmarknads- och vuxenutbildning, Stina Sewén, Styrelseledamot Fi Göteborg och sjuksköterska i Göteborgs kommun och Kristin Sott, Styrelseledamot Fi Västra Götaland och sjuksköterskestudent. Från Vårdförbundet deltog Marianne Brindbergs, Robin Åberg och Anne Karin Höglund.

F! Göteborg