GP Debatt: En jämlik stad kräver att alla hjälps åt

GP Debatt 17 februari: Förslaget om temporära bostäder har väckt en livlig debatt i Göteborg. Behovet är akut. Men eftersom det är en ny och ovanlig lösning har vi valt att gå ut offentligt ovanligt tidigt i processen, medan det fortfarande finns möjlighet att påverka, skriver den rödgrönrosa ledningen i Göteborg.

Det stora behovet av bostäder beror inte bara på att människor kommit hit för att få skydd undan krig och förföljelser. Det finns ett stort behov av bostäder för många andra grupper, som till exempel studenter och barnfamiljer. Vi rödgrönrosa har ökat bostadsbyggandet kraftigt och i dag byggs mer än på fyrtio år. Vi planerar för många nya bostäder, allt från skyskrapor på Lindholmen till nya stadskvarter i Bergsjön. Vi kommer att fortsätta öka byggandet kraftigt men det kommer ändå att ta många år innan bostadsbristen åtgärdats. Under en övergångsperiod behövs därför ett extra tillskott av bostäder för att klara det ansvar staden har för bostadsförsörjningen enligt lagen.

Ger plats åt cirka 3 000 personer

Därför prövar vi i bred politisk enighet att bygga temporära bostäder med tillfälligt bygglov för barn på flykt och personer som fått uppehållstillstånd. Vi vill också använda möjligheten för andra grupper med akuta bostadsbehov. Staden räknar med att de hus som nu ska byggas kan ge bostad åt ungefär 3 000 personer. Det finns en bred politisk enighet om att de temporära bostäderna i första hand ska placeras i de stadsdelar som har haft ett lägre mottagande av nyanlända. Ett hållbart samhälle förutsätter krafttag mot ojämlikheten och segregationen. Vissa stadsdelar har tagit ett oproportionerligt stort ansvar för våra gemensamma samhällsutmaningar. En jämlik och hållbar stad kräver att alla hjälps åt solidariskt.

Men en stad är inte bara bostäder. För att lyckas behövs också fungerande och hållbara livsmiljöer, därför kommer de platser som väljs ut att förstärkas. Det kan handla om en lekplats, lite extra omtanke om den nära miljön eller liknande. Det handlar också om utbildning, arbete, service och inte minst ett socialt sammanhang. Här är civilsamhällets, den ideella sektorns och inte minst idrottsrörelsens insatser helt avgörande.

Sakliga synpunkter

Många har reagerat, både positivt och negativt, på de första förslag till platser som presenterats av fastighetskontoret. De allra flesta som engagerat sig har haft sakliga synpunkter som handlat om hur man säkerställer naturvärden, rekreation och skolgång, både för dem själva och för de tilltänkta nya invånarna. Det är frågor som förvaltningarna tar med sig i det fortsatta arbetet. Vilka platser som kommer att vara lämpliga att söka bygglov för studeras just nu vidare av tjänstemännen. Vissa platser kommer kanske att väljas bort av olika skäl, andra platser kan tillkomma. Att förvaltningen gått ut så tidigt i processen med information till allmänheten är just för att ge möjlighet till diskussion, frågor och synpunkter innan det fattas politiska beslut om bygglov på specifika platser. Det är en del av en levande demokratisk process.

Vi förväntar oss inte att alla kommer att vara nöjda med de beslut som kommer att fattas. Vi förutsätter också att många beslut kommer att överklagas. Om bygglov beslutas av byggnadsnämnden medger lagstiftningen att de temporära bostäderna kan placeras ut omgående. Självklart kommer stor omsorg att tas så att det ska gå enkelt och lätt att återställa platsen till ursprungsskick efter att det tillfälliga bygglovet löpt ut eller om bygglovet skulle komma att upphävas i högre instans. Den mark staden äger gemensamt lånar vi av framtida generationer och vi har naturligtvis ett ansvar att förvalta den väl.

Ett ansvar vi alla har

Diskussionen kommer med all säkerhet att fortsätta. Detta är en central samhällsfråga som berör många göteborgare, inte bara som närboende eller bostadssökande, utan som medborgare och medmänniskor. Varje tid och varje generation har sina prövningar. Det är mot de utmaningarna som historien mäter oss som människor. En jämlik och hållbar stad förutsätter att alla gemensamt tar ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för samhället och för framtidens göteborgare. Det är ett ansvar som inte går att överlåta.

Marina Johansson (S)
kommunalråd med ansvar för sociala frågor

Ulf Kamne (MP)
kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad

Daniel Bernmar (V)
kommunalråd

Stina Svensson (Fi)
gruppledare och ledamot av kommunfullmäktige

F! Göteborg