Studiebesök i Slottsskogen

Under hösten gjorde Louise Thörnqvist (ersättare kommunfullmäktige) och Sanna Ghotbi (ledamot i kommunfullmäktige) ett studiebesök i Slottsskogen, och fick då träffa personal från Park- och naturförvaltningen samt personal som arbetar med djurskötsel. Park- och naturförvaltningen är den förvaltning som ansvarar för bland annat stadens parker samt lekplatser runt om i staden.

Syftet med studiebesöket var att lära oss mer om verksamheten, och vilken funktion verksamheten har för invånare och besökare i staden. För Fi är miljö en viktig fråga. Vi menar att det är viktigt att städer har mycket yta för grönska och rekreation samt att det finns mötesplatser dit alla är välkomna och vi ser det som en viktig del i stadsplaneringen. Fi Göteborg driver också en politik där vi ifrågasätter att ha djur i fångenskap i exempelvis djurparker.

Enligt den rödgrönrosa budgeten för år 2016 ska de evenemang staden deltar i ta hänsyn till miljö, djur och sociala villkor. Det innebär att evenemang och aktiviteter ska vara tillgängligt, att verksamheter är utformade utifrån att genusperspektivet har beaktats och att alla, oavsett ekonomisk situation eller bostadsadress ska ha tillgång till en del av stadens evenemang, parker m.m.

Att besöka verksamheten var därför mycket informativt då Slottsskogen är en av landets största parker samt eftersom det finns en djurparksverksamhet. Vi träffade fyra personer som arbetar i parken, som gav en bra beskrivning av verksamheten och dess olika delar. Slottsskogen har årligen tiotusentals besökare som tar del av naturen, umgås, deltar i evenemang och besöker djurparken. Slottsskogen bedöms av anställda och staden vara viktig för att invånare ska ha möjlighet att se och uppleva djur och natur. Verksamheten som rör djurparken har dels ett pedagogiskt syfte, där barn tidigt får möjlighet att träffa djur och uppleva naturen. De anställda berättar att möjligheten att få träffa djur är bra eftersom det tidigt ger möjlighet att känna empati. Det ger också viktig kunskap om djur, så som olika arter och olika behov. Den del av verksamheten som det finns önskemål att utveckla är den pedagogiska verksamheten, så som att visa naturen och ge fler möjlighet att träffa djuren. Vi fick information om att Slottsskogen fokuserar på nordiska djur samt pingviner. Syftet är bland annat artbevaring och därför finns exempelvis hotade arter så som pingviner i parken.

Studiebesöket gav en hel del kunskap om vad som kan göras i Slottsskogen, och hur vi kan utveckla vår politik för att stadens park och grönområden ska bli mer tillgängliga för alla stadens invånare, men även hur skötsel och renhållning kan tillgodoses lika över hela staden. Vid besöket diskuterades flera av de aspekter som ska beaktas enligt den rödgrönrosa budgeten. Bland annat diskuterades tillgängligheten och hur personalen arbetar för att göra parken mer tillgänglig. Parken arbetar också för att nå ut till invånare i hela staden, och det finns strategier för att personer som bor längre ifrån Slottsskogen ska besöka parken och ta del av utbudet. Ett av våra huvudsyften med besöken var att fråga hur djurens situation beaktas vid evenemang. Djurskötarna arbetar med den frågan och är det djur som kan komma att påverkas finns personal och vakter på plats, som bland annat undersöker hur djuren reagerar och påverkas av ett evenemang, exempelvis vid Way out West. Djuren klarar evenemang, men inte ständiga oljud vilket är en orsak till att personalen ibland gör bedömning att antalet evenemang nått en gräns utifrån vilka behov av lugn och ro som djuren har och därför avstår från vissa evenemang.

Fi Göteborg som parti är av den uppfattningen att djur i fångenskap i exempelvis djurparker är fel och att det är strukturer som tillåter och upprätthåller detta. Samtidigt ser vi att Park- och naturförvaltningen med dess personal gör ett bra arbete och att det finns olika mål och visioner. Vi kände att vi blev väl bemötta och att vi fick bra information och svar på våra frågor. Vi tänker att djurens situation och djurparker är en fråga att diskutera vidare inom partiet för att utveckla vår politik på området, och vi ser den pedagogiska verksamheten som mycket viktig då vi alla, oavsett ålder behöver mer kunskap om miljö, klimat och djur.

Mer om vår politik hittar ni här.

På onsdag den 20 januari utvecklar vi vår djur- och miljöpolitik inför årsmötet – välkommen då! Mer information hittar du här. 

F! Göteborg