Frihet från våld en fråga om demokrati

Idag den 25:e november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Konventionen som ligger till grund för denna dag handlar om att få ett stopp på fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Våldet förekommer i otaliga sammanhang och i olika former, bland annat våld i nära relationer, sexuellt ofredande i det offentliga rummet och sexuellt våld som medel i krigsföring.

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett globalt och strukturellt problem. Enligt en rapport på EU-nivå har en tredjedel av alla Europas kvinnor någon gång blivit utsatta för våld och över hälften har varit med om sexuella trakasserier. En undersökning från WHO visar på ett liknande resultat, att en tredjedel av alla världens kvinnor någon gång under sin livstid utsätts för allvarligt fysiskt eller sexuellt våld. Ensamstående mödrar med små barn, kvinnor med funktionsvariationer, transkvinnor, kvinnor med drogrelaterad utsatthet och asylsökande kvinnor är särskilt utsatta grupper. Det är därmed viktigt att se hur våldsutsatta personer kan komma att påverkas på olika sätt, och därmed också kan vara i behov av olika typer av stöd från exempelvis kommunen.

Ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål är att våldet mot kvinnor ska upphöra. För att detta ska bli verklighet krävs ett intersektionellt normkritiskt perspektiv som analyserar och åtgärdar våld utifrån olika gruppers specifika utsatthet. För att våldet ska upphöra krävs det att samhället blir jämställt, detta eftersom våldet är en konsekvens av ojämnt fördelad makt och den diskriminering som drabbar kvinnor och transpersoner. Det krävs politiska beslut, handlingsplaner och åtgärder på kommunal, regional, nationell och global nivå.

I Göteborg har Fi tagit plats i kommunfullmäktige och i ett antal nämnder. Tillsammans med de övriga styrande partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet satsar vi på förbättrat skydd för våldsutsatta och preventivt arbete i form av ökad kunskap på området. I den rödgrönrosa budgeten är de övergripande målen jämlikhet och mänskliga rättigheter utifrån alla diskrimineringsgrunderna för alla som vistas i staden. Budgetens mål är av stor betydelse då det påverkar stadens olika verksamheter. Rent konkret satsar vi på ökad normkritisk kompetens och pedagogik vilket är viktigt för det långsiktiga arbetet med att arbeta för ett samhälle fritt från våld. Vi satsar också på ökade anslag till skyddade boenden och verksamheter för våldsutsatta.

Ett liv fritt från våld är en demokratisk fråga, för utan skydd från våld begränsas människors frihet och trygghet i vardagen vilket innebär att de mänskliga rättigheterna inskränks. Vi kan inte göra allt som kommun men vi kan göra mycket – och det är ett ansvar vi tar på stort allvar. En värld fri från våld är möjlig!

För mer läsning:
Idag den 25:e november släpps Feministiskt initiativs rapport Mäns våld mot kvinnor. Där hittar du information om våldets konsekvenser och vad Fi verkar för i syfte att våldet ska upphöra och vilka åtgärder som behövs.

F! Göteborg