Stöd utsatta EU-medborgare

Natten till lördag förra veckan angreps ett EU-migrantläger i västra Göteborg. Tre husvagnar totalförstördes och två personer misshandlades. Tidigare samma vecka blev EU-medborgare beskjutna i Boden. Detta är inte några isolerade händelser utan uttryck för en samhällelig tendens där hatet, hotet och våldet ökar mot en av de mest socialt utsatta grupperna i Europa idag; fattiga EU-medborgare.

Gruppen EU-medborgare är inte en homogen grupp, men gemensamt är att den finansiella krisen i södra Europa, fattigdom, diskriminering, brist på försörjning och vidgade inkomstklyftor har drabbat dem hårt. De har rätt att vara i Sverige i tre månader men förvägras i de flesta kommuner en skälig levnadsnivå med boende, skolgång och vård. Efter tre månader lämnar många landet men kan återvända kort därefter. I praktiken kan människor uppehålla sig i Sverige under ett helt liv med färre rättigheter än papperslösa. Detta är en rättsvidrig situation som inte minst står i konflikt till socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen ger alla som vistas i en kommun rätt till stöd inom ramen för socialtjänstens ansvar. Stödet är inte knutet till medborgarskap och ska därför omfatta alla som vistas i kommunen, inklusive utsatta EU-medborgare. Vistelseprincipen i socialtjänstlagen innebär att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stödet och hjälpen. Det är individuella bedömningar som ska avgöra behoven av exempelvis försörjningsstöd. Lagen medger inga undantag och tillåter inte att vistelsen eller rätten till bistånd tolkas olika utifrån härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande. Detta är Fi:s utgångspunkt när vi kräver utökat stöd till EU-medborgare.

Fi verkar för att skapa en bättre livssituation för papperslösa och utsatta EU-medborgare genom att personerna omfattas av socialtjänstlagens stöd och insatser. Fi menar också att avhysningar aldrig ska verkställas om inte kommunen kan erbjuda annat skäligt boende. Alla stadens invånare ska erbjudas tak över huvudet och därför behöver fler akuta boendelösningar tas fram. De nuvarande medborgarkontoren ska vara öppna för alla som vistas i staden och ha kompetens om det stöd som finns att tillgå för gruppen papperslösa och utsatta EU-medborgare. I förlängningen bör det även ske ett namnbyte från medborgarkontor till invånarkontor.

Fi fortsätter driva på för EU-medborgare rättigheter. Vi ser också att människor i Göteborg börjar organisera sig till stöd för EU-migranterna och för ett slut på hatbrotten vilket är hoppingivande. Den 12:e augusti hölls en manifestation med flera hundra deltagare. Självklart fanns förtroendevalda och aktivister från Fi på plats.

För den som vill bidra, stöd Räddningsmissionens projekt för att skapa trygga boenden bland utsatta EU-medborgare.

My Ojaste

Ordförande Fi Göteborg

 

F! Göteborg