Satsningar på kvinnojourer verklighet i årets budget

Fi fick i Göteborgs stads budget för 2015 igenom satsningar på skydd för våldsutsatta. Resurserna kommer dels gå till folkbildning och dels till ökade anslag till kvinno-, tjej- och transjourerna. Nu har de så kallade tjänsteutlåtandena kommit vilka konkretiserar hur satsningarna kommer att se ut i praktiken.

I 2015 år budget har sex miljoner kronor avsatts för folkbildning i kvinnofridsfrågor. De politiska intentioner som ligger bakom satsningen handlar om en vilja att höja medvetenheten och beredskapen i samhället för att upptäcka och agera mot våld i nära relationer. Resurser kommer att fördelas till Dialoga som är ett kompetenscentrum om våld i nära relationer i Göteborgs Stad. Dialoga erbjuder utbildningar och konsultationer till dem som i sitt arbete möter personer som är eller kan vara utsatta för våld i nära relationer. Verksamheten erbjuder också metodstöd och arbetar aktivt för att främja samverkan mellan olika yrkesgrupper och myndigheter.

För att nå ut större och bredare i staden med kunskap om våld i nära relationer, kommer medel också att fördelas till studieförbund och folkhögskolor. Detta arbete ska utgå från ett normkritiskt och inkluderande perspektiv.

I budgeten har även social resursnämnd fått en budgetförstärkning med två miljoner kronor som ska användas för att stärka kvinnojourerna. Resurserna kommer bland annat att användas för att stärka barns situation när de vistas på jourerna, kompetensutveckling av jourernas personal samt ökad tillgänglighet på jourerna. Förslagen har tagits fram i samverkan mellan enheten stöd till social ekonomi, de ideella kvinnojourerna och kris- och relationsenheten inom Social resursförvaltning, dit bland annat Kriscentrum för kvinnor hör.

– Ökat stöd till kvinnojourerna har varit en prioriterad fråga för oss och vi är oerhört glada och nöjda över att ha fått igenom dessa satsningar redan i 2015 års budget. Det visar att vi gör skillnad i kommunfullmäktige och att Fi:s röst behövs för att feministiska frågor ska bli prioriterade i praktiken och inte bara i retoriken, säger Julia Bahner, ledamot Kommunfullmäktige (Fi).

Läs tjänsteutlåtandet om Folkbildning och kvinnofrid här. 

Läs tjänsteutlåtandet om Arbete för att långsiktigt stärka kvinnojourerna i Göteborg här. 

IMG_1505

Fi Göteborgs kommunpolitiker Stina Svensson, Sanna Ghotbi och Julia Bahner.

 

 

F! Göteborg