Rapport om barngruppernas storlek redan i juni

Delar av stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda vid senaste mötet. Foto Gudrun Tiberg

Delar av stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda vid senaste mötet. Foto: Gudrun Tiberg

Text: Gudrun Tiberg

Vid senaste mötet i Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd (SDN) fick nämnden besked från förvaltningen hur olika ärenden kommer att behandlas under året. En delrapport kommer att ges i juni om hur barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Utöver det kommer nämnden att få månatliga rapporter via mail.

En delrapport kommer att ges i juni omkring den fortsatta utredningen av hur lokaler i stadsdelen kan tillgängliggöras för föreningar. Även kulturskolans behov ska vägas in.

I augusti blir det muntlig rapport om hur andelen kvalificerade familjehem kan öka och hur fungerande alternativ till institutionsplaceringar ska kunna minska. Ett lokalt initiativ med en affisch där familjehem söks har satts upp i stadsdelen redan nu.

Samma månad blir det rapport om det förebyggande arbetet mot missbruk bland unga. Även en rapport om hur läxhjälpen fungerar kommer i augusti liksom muntliga dragningar om hur förvaltningen arbetar med att sysselsätta eller anställa personer med funktionsnedsättningar. 300 000 kr har avsatts till det arbetet.

I september blir det muntliga dragningar av möjligheterna för äldre att själva bestämma innehållet i de insatser hemtjänsten ger samt hur arbetet med Senior alert fortskrider för att minska antalet fallskador bland äldre.

I oktober får nämnden en muntlig rapport om hur arbetet med att tillgängliggöra lokaler för föreningar har gått. Slutligen blir det i december rapporter om hur stadsdelen lyckas minska den administrativa bördan för lärare och rektorer samt rapport om kön till kulturskolan har minskats från 114 barn och unga. Lokalfrågan för kulturskolan ska också tas upp samtidigt.

I årsredovisningen kommer en rapport om hur förebyggandeenheten fortsätter sitt arbete med att normsäkra verksamheten utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Arbetet med att skapa en hbtq-profil på ett av SDN:s äldreboende rapporteras på samma ställe.

F! Göteborg

Lämna ett svar