Studiebesök från Region Syddanmark

Text: Julia Bahner

Idag kom ett studiebesök bestående av politiker från Region Syddanmark, som var intresserade av att veta mer om Göteborgs stads jämställdhetspolitiska arbete. Vi som representerade staden var förutom mig själv Dario Espiga (kommunalråd S, ordförande i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning), sekreterare från V och Kd, samt Catarina Pettersson från VägV (alla partier hade blivit inbjudna).

Dagen inleddes med att Dario berättade om varför jämställdhet är ett prioriterat mål i KF:s budget och hur man styr och följer upp målet. Därefter fick vi andra partirepresentanter berätta om vår syn på jämställdhetspolitiskt arbete och jag tog upp då nödvändigheten av att inkludera fler än män och kvinnor i könsanalysen, att tänka intersektionellt, dvs. att olika grupper inom de olika könen kan ha olika förutsättningar och behov beroende på exempelvis ålder och funktionalitet, samt att jämställdhet ingår i det övergripande MR-arbetet.

Jag betonade även betydelsen av att arbetet sker med tydlig ledning och styrning från centralt håll, med en god balans gentemot de olika förvaltningarnas, bolagens och nämndernas specifika förutsättningar så att de inte upplever att vi politiker pådyvlar dem visioner som de inte tycker passar deras verksamheter, men inte heller är för slapphänta så att de slipper undan ansvaret. Här är kompetensutveckling ett viktigt område och där vi ser stora skillnader mellan förvaltningar i hur långt de kommit.

Därefter talade ett antal tjänstepersoner om hur de arbetar med exempelvis jämställdhetsintegrering, jämställdhetsmätningar och osakliga löneskillnader. Vi fick även ett konkret exempel på hur SDN Centrum genomfört en lyckad jämställdhetsintegrering genom att de anställt en genuspedagog som driver på arbetet i nämndens olika verksamheter. Han gav exempel från förskolans område, där personalen först observerat hur bemötande och aktiviteter sker ur ett genusperspektiv, reflekterat och haft handledning för att sedan vidta åtgärder. Exempelvis så upptäckte personalen att både flickor och pojkar (de arbetade endast utifrån dessa två kön) tyckte om att odla växter, till skillnad från andra aktiviteter som var mer könade, och planerade därför in mer odling, vilket också ökade könsblandningen i aktiviteter.

Danskarna var väldigt imponerade av stadens arbete då de själva inte kommit så långt. Exempelvis var de osäkra på om det ens är lagligt att göra könsuppdelad statistik. Transpersoners livsvillkor var överhuvudtaget ingenting som är på den politiska agendan. Att kalla sig feminist är kontroversiellt. Så de kände sig väldigt inspirerade men lite nedslagna över hur mycket hinder de har framför sig innan de kan arbeta som vi gör i Sverige, där klimatet är ett annat då jämställdhetsarbetet är statligt sanktionerat på ett helt annat sätt.

Jag fick också flera idéer om hur vi kan förbättra arbetet, inte minst att lära från de goda exempel som finns men framförallt sprida dem till verksamheter som ännu inte kommit så långt och där kompetensen behöver höjas. För i grunden handlar jämställdhet – och mänskliga rättigheter – om kunskapsbaserat utvecklingsarbete för att ge alla lika möjligheter i livet!

460

F! Göteborg

Lämna ett svar