Rapport från kommunfullmäktigemöte

Louise Thörnqvist, ersättare i kommunfullmäktige:

Sex timmars arbetsdag och trängselskatten stod i fokus på mötet med kommunfullmäktige den 19 mars.

Försöket om 6 timmars arbetsdag
Debatten om försöket med 6 timmars arbetsdag som pågår på ett av stadens äldreboende väckte starka känslor både hos de som är för och de som är emot. Orsaken till att ämnet diskuterades var att en interpellation ställd av en ledamot i folkpartiet (en interpellation är en frågeställning i kommunfullmäktige) till kommunstyrelsens ordförande angående försöket med arbetstidsförkortning på ett av stadens äldreboende. I interpellationen lyftes det fram att det i den rödgrönrosa budgeten står att en viktig reform är att sänka arbetstiden och hitta nya arbetstidsinovationer. Frågeställningens fokus var vilka kriterier som ska uppfyllas för att försöket ska betraktas som lyckat samt om det finns planer på att utöka försöket till fler arbetsplatser. Under debatten ställdes även frågor om hur en arbetstidsförkortning skulle finansieras.

Arbetstidsförkortning är en viktig fråga för Fi som på nationell nivå vill verka för en generell arbetstidsförkortning. Jag och Stina Svensson var med och debatterade frågan och vi båda lyfte fram de fördelar som en generell arbetstidsförkortning skulle innebära så som minskad ohälsa vilket skulle resultera i mindre sjukskrivningar, att anställda skulle få mer tid över till annat så som kultur, vänner och familj och motion m.m. En generell arbetstidsförkortning ner till 6 timmars arbetsdag skulle också innebära att fler människor är med och delar på jobben vilket skulle öppna upp den idag slutna arbetsmarknaden vilket innebär att fler ges möjlighet att arbeta – eftersom vi vet att fler vill vara en del av arbetslivet men att många diskrimineras och inte släps in.

Dock är vi inte framme vid en generell arbetstidsförkortning ännu – försöket pågår på en arbetsplats och vi i Fi ser fram emot resultatet och försökets utvärdering. Jag hoppas på att resultatet av försöket visar på vad som behöver förbättras på dagens arbetsmarknad, och att förändringar sker på arbetsmarknaden där arbetsuppgifter anpassas utifrån förmåga och kompetens. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att antalet timmar vi arbetar per vecka inte är det enda som behöver åtgärdas. Det finns flera strukturella problem att hantera på arbetsmarknaden som helhet i flera olika sektorer så som hög personalomsättning, diskriminering, ohälsa på grund av arbetssituationen samt bristfällig arbetsmiljö, vilket jag framförde på mötet.

Trängselskatten och resultatet från folkomröstningen
Debatten om trängselskatten pågick under många timmar och över 100 stycken anföranden gjordes under debatten. Vår gruppledare Stina Svensson var uppe och debatterade frågan och framförde de fördelar som trängselskatten och västsvenska paketet innebär. Fi är som de flesta säkert känner till för trängselskatten och Västsvenska paketet – och ja till trängselskatten var en av de frågor vi gick till val på.

Folkomröstningens resultat visade dock att en majoritet är emot trängselskatten och därför har frågan utretts vidare. Utredningarna visar på att inga andra alternativ kan uppnå likvärdiga effekter på miljö, hälsa, trafik och trängsel så som trängselskatten gör, och trängselskatten utgör en viktig grund för att finansiera utbyggd kollektivtrafik. Trängselskatten är en viktig åtgärd så väl på lokal nivå då det medför mindre partikelutsläpp och bidrar till en bättre miljö, samtidigt som det möjliggör utbyggnad av kollektivtrafiken. Det finns därmed inget alternativ till trängselskatten.

Det var påtagligt att frågan väckte starka känslor från olika håll under mötet vilket var väntat. Jag personligen anser att det är viktigt att frågan diskuteras och många inlägg i debatten var väldigt bra, det är ju en del av demokratin att diskutera frågor i de politiska rummen och trängselskatten är viktig. Jag kan dock tycka att det är beklagligt att frågan om trängselskatt har tagit ett så stort utrymme, då många timmar på mötet den 19 mars, men också vid tidigare möten ägnats åt just trängselskatten. Som sagt – det är viktigt att frågor diskuteras men när det finns så många andra frågor som också måste lyftas, och många åtgärder och politiska beslut som behöver tas i andra frågor anser jag att trängselskatten fått ett för stort utrymme. Den långa debatten medförde exempelvis att det ärende som rörde strategin för att motverka hemlöshet inte gavs utrymme att diskuteras.

Det beslut som togs under kvällen var att trängselskatten blir kvar och kommunstyrelsens förslag röstades igenom som bland annat innebär att påminnelseavgiften ska sänkas och att personer som bor i Backa ska omfattas av ett undantag från trängselskatt när de kör inom backa.

F! Göteborg