En röst för ett mer tillgängligt Göteborg

Julia Bahner, en av Fi:s tre ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige, brinner för att Göteborg ska bli en tillgänglig stad för människor oavsett funktionalitet. På kommunfullmäktigemötet den 11:e december debatterade hon riktlinjer för individuellt stöd till personer med funktionshinder.

Göteborgs kommun har sedan tidigare riktlinjer för individuellt stöd till personer med funktionshinder. Under 2014 har dessa diskuterats för att i slutet av året revideras. S, V och Mp hade tidigare under hösten gjort två tilläggsförslag om rätten att välja daglig verksamhet över hela staden samt hos upphandlade ickevinstdrivande externa aktörer och att information om stödinsatser och rättigheter ska göras tillgänglig på flera språk. Fi ställde sig bakom dessa förslag, men Julia påpekade i sitt yttrande i kommunfullmäktige vikten av att gå från ord till handling.

I riktlinjerna går det att läsa att alla människor utifrån egna behov, oavsett kön, ska bemötas som individer. Julia påpekade dock att det inte räcker med allmänna skrivningar i riktlinjer om allas lika värde utan det måste till ett aktivt arbete för att motverka diskriminering.

– Genom sitt jämställdhetsprojekt Vi andas samma luft har föreningen Grunden, en förening av och för personer med intellektuella funktionshinder i Göteborg, visat att män och kvinnor rutinmässigt erbjuds olika aktiviteter i daglig verksamhet, t.ex. att kvinnor oftare erbjuds matlagning medan män oftare erbjuds hantverk, berättade Julia.

Julia påpekade också vikten av att inte separera olika diskrimineringsgrunder från varandra, såsom Alliansen på förra mötet föreslog i samband med diskussioner kring stadens Mänskliga Rättigheter (MR)-program. Fi driver också att stadens anställda ska erbjudas fortbildning i anti-diskriminering och normkritik.

– Som beskrivs i MR-programmet är det inte tillräckligt att uttala en vilja att bemöta alla lika, för vi är alla människor med olika normer och värderingar som vi systematiskt måste reflektera över och stärka i våra professionella roller. Som politiker har vi ett ansvar att erbjuda stadens anställda dessa verktyg som de sedan utifrån sin professionella kompetens och sina verksamheters förutsättningar implementerar på det sätt och på de områden som är bäst lämpade, fortsatte Julia.

Under tidigare diskussioner om MR-programmet har Vägvalets Catarina Pettersson uttryckt att ”de flesta av oss känner i maggropen vad som är rätt eller fel”. Julia menade dock att verkligheten talar sitt tydliga språk rakt emot detta när diskriminering och särbehandling är en del av många människors vardag. Hon fortsatte med att uttrycka en förhoppning att Alliansen och Vägvalet framöver slutar förhala viktiga beslut med luddiga argument, på basis av grumliga politiska motiv och utan verklighetsförankring hos de berörda människorna, såsom var fallet när de på föregående möte röstade ner förslaget på MR-program.

F! Göteborg