Sanna driver papperslösas och EU-migranters rättigheter

På kommunfullmäktigemötet den 27:e november diskuterades ett förslag på program för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter i Göteborgs stad. Fi är positiva till förslaget, men vår ledamot Sanna Gothbi argumenterade för att papperslösa och EU-migranter ska inkluderas.

I mars 2010 gav kommunfullmäktige stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en operativ handlingsplan för att omsätta de mänskliga rättigheterna i praktisk handling i kommunen. Förslaget har en intersektionell ansats vilket bygger på vetskapen att olika diskrimineringsgrunder kan vara aktuella samtidigt. Strategin samlar därmed jämlikhetssträvanden utifrån olika perspektiv, som kön, etnicitet, religiös tillhörighet, språk, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, ålder och socioekonomisk bakgrund. Syftet är att minska perspektivträngsel och effektivisera arbetet för verksamheterna.

– Vi tycker i grunden att förslaget är bra och vi välkomnar den intersektionella ansatsen, säger Sanna Ghotbi, ledamot i kommunfullmäktige för Fi.

Sanna Ghotbi pläderade på mötet för vikten av att papperslösa och EU-migranter inkluderas i programmet. Hon tryckte särskilt på rätten till boende, rättvisa arbetsförhållanden och skydd mot våld och diskriminering. Fi föreslår dessutom ekonomiskt bistånd till papperslösa barnfamiljer.

– Det krävs konkreta skrivelser för att vi ska kunna arbeta för att minska dessa gruppers utsatthet, säger Sanna Ghotbi. Hon talade även om Fi:s förslag att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter för att ytterligare lyfta arbetet.

Sannas yttrande ledde till ordväxling mellan Sverigedemokraternas och Fi:s ledamöter. SD argumenterade mot ökade rättigheter för papperslösa och EU-migranter. I sina uttalanden ställde de pensionärer och personer med utländsk bakgrund mot varandra. Detta fick Fi:s gruppledare Stina Svensson att reagera och göra församlingen uppmärksamma på att det från SD:s sida yttrades rent rasistiska uttalanden.

– Detta gör det bara ännu tydligare att Fi är SD:s motpol även på kommunnivå, både i de konkreta förslag vi lägger och i diskussionerna i kommunfullmäktige, sa Stina Svensson efteråt.

Stadsledningskontorets förslag röstades ner med 41 röster mot 40.

 

F! Göteborg