Den rödgrönrosa budgeten 2015

Hej alla F!na

Fi Göteborg kommer att samverka tillsammans med S, MP och V till att börja med under 2015.

Igår presenterade Fi tillsammans med MP, V och S ett gemensamma budgetförslag på en presskonferens.

Nedan kan du läsa vårat gemensamma pressmeddelande och en sammanfattning av budgetförslaget.

stina mfl

 

”Den rödgrönrosa budgeten 2015
Det rödgrönrosa styret i Göteborg lade idag sitt budgetförslag för 2015 i kommunstyrelsen. Satsningar görs på skolan med drygt 330 miljoner kronor, äldreomsorgen med 180 miljoner kronor och ökade planeringsresurser för framförallt bostadsbyggande med 20 miljoner kronor. Andra satsningsområden är klimatåtgärder och mänskliga rättigheter.

– Med den här budgeten markerar vi att Göteborg är en öppen stad som har mänskliga rättigheter som värdegrund. Det är också en budget där vi satsar på skola och äldreomsorg, det är jag väldigt nöjd med, säger Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande.
    De rödgrönrosa vill öka takten i bostadsbyggandet.
– Vi ökar nu planeringsresurserna rejält så att fler bostäder hinner planeras och börja byggas. Vi vill också klimatanpassa och rusta upp fler gamla bostäder, skolor och andra byggnader. Stadens klimatstrategi och miljöprogram sätts också i verket nu, säger Ulf Kamne (MP), gruppledare.
    De äldre blir fler och äldreomsorgen i Göteborg behöver utvecklas.
– Stadens medarbetare i äldreomsorgen kommer få nästan 300 fler kollegor. Det kommer att ge en bättre och tryggare omsorg till äldre göteborgare, säger Daniel Bernmar (V), gruppledare.
    Göteborg Stad har jobbat länge med att jämställdhetssäkra verksamheten och att vara en jämlik stad.
– Göteborg har legat i framkant och kan i framtiden bli ett större föredöme i arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter. Satsningar på papperslösa, kvinnofrid och kvinnojourerna är tydliga inslag i budgeten, säger Stina Svensson (FI), gruppledare.

Budgetförslag (S) (MP) (V) (Fi) 2015

Övergripande

Vi behåller dagen skattesats på 21:12 per skattekrona.

Kravet på sund och god ekonomi med ett överskott på ca 2 procent över tid nås. För 2015 blir det ett överskott på ca 400 mkr.

Vi räknar med en intäkt av vinst från försäljning på 400 mkr. Detta kan komma från bolag, fastigheter, mark eller från den tidigare leasingen av hamnen.

Stadshus AB gör en särskild utdelning på 150 mkr till kommunen.

Då regeringens budget ännu inte passerat riksdagen så finns det en osäkerhet för kommunen att planera utifrån denna. Regeringen tycks försiktig i beskrivningen av sina satsningar för att undvika att kommunerna räknar med satsningar som oppositionen i riksdagen kan skjuta sönder. Regeringen har i sitt underlag aviserat satsningar inom skola och äldreomsorg, men inte specificerat hur stor del Göteborg får. Regeringen har även aviserat att vissa av dessa medel kommer gynna kommuner som gör specifika satsningar inom dessa områden. Vi väljer därför att reservera vissa av våra medel inom dessa områden för att möjliggöra ytterligare satsningar efter att riksdagen behandlat budgeten.

Vi har genomfört en utredning och omorganisation av SDN och har en pågående process och omorganisering av stadens bolag. Vi ser nu att det är dags för facknämnderna att ses över.

Skola
Vi ökar grundbemanningen för förskolan med 50 mkr. Vi vill minska barngrupperna och stärka kvalitén med dessa medel.

Grundskolan ges en ökad grundbemanning på 80 mkr. I grund och botten handlar det om fler lärare, men även fler specialpedagoger och speciallärare som kommunen har en brist av. Vi reserverar ytterligare 100 mkr till grundskolan inför riksdagens budgetbeslut.

Vi gör en reservation för att öka resurserna för elever med särskilda behov med 5 mkr. Det ligger idag ett uppdrag hos förvaltningen att förbättra dessa elevers situation. I uppdraget ligger det en dialog med vårdnadshavare för barnen. Vi reserverar dessa medel för att kunna möta upp önskemål som framkommer i denna.

Vi fortsätter den satsning som gjorts mot de elva mest utsatta skolorna med 15 mkr från utvecklingsfonden ett halvår. Detta då läsåret sträcker sig dit. Vi behöver under våren göra en ny bedömning kring medlen.

Vi förstärker gymnasieskolan med 30 mkr för att förbättra kvalitén.

Lärarlönerna höjs i enlighet med uppskattad lönehöjning. Sedan skjuts 50 mkr till för att höja dem ytterligare. För en lärare som tjänar 30 000 i månaden innebär det ca 250 kronor extra i månaden utöver avtalshöjningar. Satsningen inkluderar både grundskola, förskola och fritidsverksamhet.

Skolorna tilldelas 5 mkr i stimulansmedel för att arbeta med feministiskt självförsvar. Detta för att förstärka tjejers självkänsla och ge dem större trygghet.

Vi lägger ett uppdrag om att minska lärarnas administrativa uppgifter.

Under 2015 kommer vi göra följande investeringar inom utbildningsområdet.

Förskola                400 mkr

Grundskola                647 mkr

Gymnasieskola        20 mkr

Utöver dessa lägger vi 150 mkr centralt reserverade och ger förvaltningen i uppdrag att finna fler objekt inom förskola och grundskola att investera i.

Vi fortsätter den tillfälliga satsningen på upprustning av lokaler inom skola och äldreboende med 175 mkr och lägger en hög reinvesteringsnivå på 58 mkr under 2015.

Vi fortsätter med ett stort antal satsningar inom skolområdet, såsom särskilda stödprojekt för barn i fosterhemsfamiljer, Universeumbesök och särskilda satsningar på studiehandledning och undervisning på modersmål.

Äldreomsorg
Vi förstärker upp grundbemanningen i äldreomsorgen med 130 mkr och reserverar ytterligare 50 mkr till inför riksdagens budgetbeslut.

Då det finns ett behov, föreslår vi 100 nya platser för ett äldreboende för missbrukare. Finansieringen av detta sker via stadsdelarna vars invånare använder det.

Äldreboendekriterium för 85+

Många äldre känner sig ensamma och oroliga. Att sätta ett ålderskriterium för när en som äldre har rätt att få äldreboende skulle skapa en trygghet för den enskilde. Detta oavsett om en väljer att använda möjligheten eller inte. I dagsläget finns det inget ålderskriterium i lag gällande äldreboende, men heller inte något direkt förbud emot att använda sig ett sådant. Därför vill vi utreda konsekvenserna; juridiska, ekonomiska och sociala, av att göra det möjligt för den person som fyller 85 år att få rätt till äldreboendeplats utan biståndsbedömning.

Seniorhotell

Vi vill utreda konsekvenserna av att skapa ett seniorhotell. Syftet är att skapa större trygghet för äldre personer som bor i egen bostad. Personer som tillfälligt kan känna svaghet, oro, ensamhet eller andra sociala behov, ska under en kortare period kunna ”checka” in på hotellet på eget initiativ utan biståndsbeslut enligt SOL. Där ska hen kunna skapa nya kontakter och delta i aktiviteter utifrån lust, förmåga och behov. Den som checkar in behöver vara minst 67 år och folkbokförd med fast adress i Göteborg. När par checkar in gäller att den ena parten måste vara minst 67 år. Vistelsetid ska vara maximalt två veckor. Mellan varje period ska det vara ett intervall om minst 30 dagar. Boende bör inte gälla för personer som har biståndsbeslut om korttidsplats/växelvårdsplats, har diagnosticerad demenssjukdom eller liknande utmaningar. Tanken är att den enskilde, inte kommunen, väljer att checka in personerna. Boendet ska därför inte vara en del i en vårdplanering. Vi ser att utredningen bör se på kostnaderna både för kommunen och för den enskilde. Vi ser gärna att avgiften för den enskilde skulle vara i samma storlek som dygnsavgiften för särskilt korttidsboende med biståndsbeslut.

Vi gör nya investeringar i äldreboenden om 45 mkr under 2015.

Miljö och klimat
Klimatstrategiska programmet tillskjuts 1,5 mkr för att stärka upp arbetet.

Vi fortsätter 2014 års satsningar på naturreservat och Kvilledalen.

Stadsbyggnad och trafik
För att möta bostadsbehoven, så ökar vi planeringsresurserna med 20 mkr.

Vi har redan gjort satsningar gällande enkelt avhjälpta hinder för funktionsnedsatta. Vi väljer nu att lägga in tre miljoner extra för att minska dem.

Jordbruksmark och stadsnära odling har vi tidigare gjort satsningar på. Dessa ökas med ytterligare 4 mkr.

Efter att förstudierna om spårvagn till Backa och Norra Älvstranden är klara vill vi gå vidare med att se en spårutredning från Linnéplatsen till Askim via Dag Hammarskjöldsboulevard.

Vi utökar investeringarna för fotgängare 2015 till 34 mkr och för cykeltrafik till 56 mkr.

Jämställdhet
Vi underlättar för kvinnors organisering med 5 mkr.

Kvinnojourerna stärks upp med 2 mkr. Vi kommer även se närmare på möjligheten att ge jourerna mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

Kvinnofridsarbetet tillskjuts 6 mkr.

Jämställda löner förstärks med 30 mkr. Målgrupperna för medlen är sjuksköterskor med särskilt kvalificerade uppdrag, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, stödpedagoger, personliga assistenter, fritidsassistenter samt vissa särskilt kvalificerade socialsekreterare. Vård och omsorgslönerna satsar vi ytterligare 26 mkr på. Även dessa yrken är ofta kvinnodominerade.

Örgrytehallen, som kommer vara särskilt inriktad på tjejidrott, väljer vi att börja investera i.

Vi lägger ett nytt uppdrag till förvaltningarna om stadens investeringar. Det är att samtliga investeringar ska jämställdhetsberäknas. Vi vet idag att olika investeringar ger olika resultat ur ett könsperspektiv; kollektivtrafik gynnar ofta kvinnor medan bilvägar gynnar män. Men vi har inte haft någon systematik i hur vi viktar investeringarna utifrån detta, även om vi har haft med perspektivet. Genom att strukturera detta mer formellt blir det lättare att eftersträva jämställda investeringar.

Kultur
Fri konst och kultur förstärks med 5 mkr.

Ungt skapande fortsätter. För detta avsätts 2 mkr.

Kulturskolan ges 9 mkr för att ge fler möjlighet att få det förstahandsval de önskar.

Blå stället förstärks med 1,1 mkr.

Konstepidemin rustas upp. 2 mkr avsätts 2015. Totala kostnaden över tid förväntas bli 15 mkr.

Övriga poster
Stadsledningskontoret  – 20 mkr
SLK ges en besparing om 20 mkr. Budgeten för 2015 blir 287,1 mkr.

Fem kuratorstjänster ungdomsmottagning 4 mkr
Finansiering till regionens ungdomsmottagningar.

Kungälvsmodellen 1,5 mkr
Ny verksamhet i staden som riktar sig mot främst högstadieelever i riskzonen för att gå med i fascistiska och rasistiska grupperingar. Framgångsrikt använt i Kungälvs kommun sedan 1995.

Arbetstidsförkortning sex timmar (fortsättning)
Partierna är överens om att utöka projektet till ytterligare ett år för att få en högre kvalitet i resultaten. Stadsdelsnämnden Västa Hisingen kommer inte att få några ökade kostnader för projektet, då dessa kommer att täckas av centrala medel.

Låglönesatsning 12 mkr
Helårseffekten blir 15 mkr. Satsningen riktar sig främst till grupper inom SDN-verksamheterna funktionshinder och äldreomsorg.

Hemlösa EU-medborgare 6,4 mkr
Medel till social resursnämnd för att lösa de akuta sociala problem som de hemlösa EU-migranterna upplever.

Ökat valdeltagande 1 mkr
En central avsättning till en ny satsning för att öka valdeltagandet 2018. Vilken nämnd som kommer att ansvara för arbetet är ej bestämt.

Interreligiösa centret, bidrag permanentas         1 mkr
Tidigare finansierat av statliga medel som upphör. Går in i kommunens ordinarie finansiering.

Individuell människohjälp BIS/BIV 1,5 mkr
Fortsatt bidrag till Individuell människohjälp. Barn i Start och Barn i Väntan.
 BIV vänder sig till barn och ungdomar i asylsökande familjer och BIS till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Utvecklingsmedel social ekonomi 6 mkr
Medel till BRG för att stimulera den sociala ekonomin. En del ska användas som mikrokrediter för att stötta företag inom sektorn.

 

Löne- och prisindex 2015

2,4 procent som grund för löneindex
Ett antagande görs om att den generella löneökningen 2015 blir 2,4 procent.

2,8 procent för vård och omsorg 26 mkr
Inom vård och omsorgssektorerna görs ett högre antagande vilket resulterar i en särskild satsning till dessa grupper på 26 mkr.

3,2 procent för skola, skolbarnomsorg, förskola 50 mkr
Inom dessa verksamheter antas en högre löneökningsnivå vilket medför 50 mkr utöver 2,4 procent.

30 mkr i jämställdhetssatsning (sjuksköterskor med särskilt kvalificerade uppdrag, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, stödpedagoger, personliga assistenter, fritidsassistenter samt vissa särskilt kvalificerade socialsekreterare)
Ytterligare 30 mkr satsas på jämställda löner. Fokus på dessa grupper.

Låglönesatsning 12 mkr
Ny satsning med fokus på de yrkesgrupper med de faktiska lägstalönerna. De återfinns inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Exempel på dessa yrkesgrupper är personliga assistenter och vårdbiträden.

2,5 procent lokalindex
Ett antagande om att priserna för kommunens lokaler höjs med 2,5 procent 2015.

1,2 procent prisindex
Ett antagande om att priserna generellt höjs med 2,5 procent 2015.

Västsvenska paketet
För att finansiera de tillkommande kostnaderna för stadens planerande nämnder avseende Västsvenska paketet tillskjuts dessa medel.

Trafik 35 mkr

Byggnadsnämnden 16 mkr

Fastighetsnämnden 6 mkr

Kretslopps- och vattennämnden 2 mkr

Planeringsresurser Park- och naturnämnden 1 mkr

Planeringsresurser Kulturnämnden 1 mkr

 

Investeringar i lokaler
Lokalnämnden får följande investeringsram 2015. Utöver detta finns en central beredskap om 150 mkr med särskild bäring på förskola och grundskola ifall nämnden kan få fram projekt.

Förskola 400 mkr

Grundskola 647 mkr

Gymnasieskola 20 mkr

Äldreboende 45 mkr

BmSS 117 mkr

Övriga 62 mkr

 

Investeringar – Övrigt
De totala investeringsramarna för övriga nämnder för 2015 ser ut som följer.

Idrott och förening 110 mkr

Fastighetsnämnden 395 mkr

Kretslopp & Vatten 503 mkr

Park och Natur 46 mkr

Trafiknämnden 1 213 mkr

Kommunövergripande 200 mkr”

F! Göteborg

Lämna ett svar