Stina Svenssons tal 25 november, FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

 

Trafficking

 

Det är viktigt att tala om vad det handlar om: Mäns våld mot kvinnor. Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är staten som har det yttersta ansvaret för att försäkra medborgarna om den rätten. Mäns våld är ett omfattande folkhälsoproblem och säkerhetsproblem med stora samhällsekonomiska konsekvenser. Det är ett globalt säkerhetsproblem. Systematiska våldtäkter som krigsstrategi, gruppvåldtäkter, mord, misshandel, hot, våld, makt och kontroll, exploatering av kvinnors kroppar, trafficking, prostitution, sexism och mycket mer. Allt detta kan jag inte annat än kalla för hat mot kvinnor.

 

 

Kvinnor som ska finnas till inte för något annat än mäns begär, kontroll och maktutövning. Det är för mig obegripligt att det satsas miljarder på militär upprustning. Att det är viktigare att försvara länders nationsgränser. Mot vad? Vad är hotet? Hotet menar jag är mäns våld. Fler kvinnor dör av mäns våld, än antalet döda i militära konflikter. Därför måste frågan om mäns våld mot kvinnor upp på en säkerhetspolitisk nivå.

 

 

Ett av de jämställdhetspolitiska målen är ett stopp för mäns våld mot kvinnor, våld i namn av heder och våld i samkönade relationer. Men jag måste säga att det händer väldigt lite ändå för att få stopp på det. Fortfarande måste Kvinnojourerna ansöka om bidrag för sin verksamhet varje år. Och det är inte en säkert att de får tillräckligt med bidrag och måste lägga ner verksamheten. Men kvinnojourerna måste få förutsättningar att jobba kontinuerligt. Det ska garanteras statligt ekonomiskt stöd till basverksamhet, hyra och andra löpande kostnader samt lön för minst 2-3 heltidsanställda (beroende på omfattning av verksamhet). Särskilt skyddade boenden behöver ges stöd att expandera.

 

 

En stor majoritet av de kvinnor som söker skydd har även vårdnaden om barnen, vilka därför också hamnar i kläm när kvinnan som ensam försörjare behöver en egen bostad. Hårda kommunala regler för hyresbostäder vad det gäller inkomstnivåer slår därför hårt mot såväl våldsutsatta kvinnor och deras barn.

 

Handeln med människor för sexuella ändamål är vår tids slavhandel. Det är en stor industri som uppskattas kosta mellan 5 och 9 billioner dollar årligen (Brottsoffermyndigheten). Enligt FN:s uppgifter om människohandel utnyttjas de flesta av dem som faller offer för människohandel sexuellt eller prostitueras. Det finns siffror som talar om att mellan 700 000 till 2 miljoner kvinnor utsätts för människohandel över nationsgränserna årligen, och då inkluderas inte människohandeln inom nationsgränserna. FN:s uppskattning är att närmare 4 miljoner kvinnor och barn årligen utsätts för människohandel.

 

Global orättvisa och fattigdom är en grundläggande orsak till människohandel och prostitution, därför måste en feministisk kamp mot människohandel gå hand i hand med kampen mot fattigdom och global ojämlikhet. Bakgrunden till att människor hamnar i prostitution kan vara många men svåra situationer hemma, tidiga övergrepp, fattigdom, tvång och hot, missbruk eller självskadebeteende är några.

 

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är en form av våld och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Arbetet för att minska prostitutionen måste tydligare inriktas på att minska efterfrågan och att kraftfullt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, transpersoners, barns och andra mäns kroppar.

 

I Sverige har det på senare år kommit att bli något vanligare att pojkar och män säljer sex, än flickor och kvinnor. Kunderna är fortfarande till allra största del män. Det finns ingen stereotyp sexköpare, det är din granne, kanske din arbetskamrat. Det är män med makt, politiker. Även här i Västra Götaland.

 

Det finns mycket att göra. Bland annat måste de som är offer för trafficking och som vill stanna i Sverige få permanent uppehållstillstånd. Sverige borde också aktivt arbeta för införandet av en sexköpslag enligt den svenska modellen inom EU och FN.

 

De gatuprostituerade kvinnorna i Göteborg har olika erfarenheter av hot och våld. I ett exempel våldtogs en kvinna av ett gäng män, upprepade gånger, i syfte att trubbas av och bli mer ”villig” innan hon skickades från Rumänien till Sverige för att säljas billigt till svenska män. Andra kvinnor blir erbjudna ett välbetalt arbete Sverige, men när de kommer till Sverige och Göteborg hotas de och tvingas till att sälja sex. Övergreppen är vanliga, och ibland blir hon brutalt våldtagen redan av första kunden.

 

Våld och övergrepp är mycket vanligt. Dessa kvinnors öden är inga undantag bland de kvinnor som säljer sex på Göteborgs gator, de utgör i själva verket den stora majoriteten. De lever i det fördolda. Många försvinner efter ett tag, spårlöst.

 

I Tyskland är prostitution lagligt och staten ger bidrag och erbjuder lokaler för bordeller. Kvinnorna blir på statens vilja sexslavar. Rättigheterna har tilldelats de som driver bordeller.

 

Brussels Call är ett upprop som över 200 andra civilsamhällesorganisationer i hela Europa står bakom. Det är ett upprop för att stoppa prostitution och trafficking i Europa och den startades av abolitioniströrelsen i december 2012. Brussels Call vilar på utgångspunkten att prostitution är våld mot kvinnor, ett uttryck för ojämställdhet och en överträdelse av de mänskliga rättigheterna. Idag har också 49 eu-parlamentariker skrivit på.

 

Den svenska sexköpslagen, ”The Swedish model”, diskuteras bland organisationer och flera länder runt om i Europa som inspiration till lagändringar i sina länder. Nu senast i Frankrike. Men utvecklingen i Europa är oroande vad gäller mänskliga rättigheter. Kvinnors mänskliga rättigheter över lag i världen är oroande. Kvinnor ses fortfarande som handelsvaror, kroppar.

 

Trafficking och prostitution är den mest brutala och obarmhärtiga formen av mäns våld. En del hävdar att trafficking och prostitution är två helt olika saker vilket inte jag anser. De förutsätter varandra.

 

Prostitutionslobbyn har enorma resurser och är på stark frammarsch i Europa och i Sverige. De har varit duktiga på att bidra till en förskjutning av begrepp, normalisera prostitution genom till exempel införandet av ordet ”sexuella tjänster”.

 

Vi ska nog börja prata om ords innebörd, dess betydelser och vad det egentligen handlar om. Det handlar inte om sexuella tjänster utan om rena övergrepps-tjänster. Det är så många överlevare från prostitution pratar om frågan, exempelvis Rachel Moran.

 

Våldet mot kvinnor är en global pandemi. Det måste få ett slut. Idag är en dag att lyfta detta men det behövs en politik som tar det här på allvar. En politik som ger utökade resurser till polisen för att jobba kontinuerligt mot trafficking – det får inte vara så att det arbetet bara ges utrymme för om inget annat händer. Det måste bli en prioriterad fråga. Vi behöver också prioritera ökat stöd och skydd till de kvinnor som tar sig ur prostitution. Och vi behöver se på mäns våld mot kvinnor som vad det faktiskt är: en säkerhetspolitisk fråga!

 

 

s.svensson                                Stina Svensson på järntorget. Foto: Josefin Engberg

F! Göteborg

Kommentera