Rapport från Jämställdhetsmöte

FiGbg (Gudrun Tiberg) och FiVg (Catharina Andersson) var representerade på det av SweQ anordnade jämställdhetsseminaret där alla partier var inbjudna:

 

Seminarium om jämställdhet i Göteborg

I augusti anordnade SweQ en hearing med de göteborgpolitiker som arbetar med jämställdhetsfrågor i kommunen. Alla partier utom (M) var representerade.

Carolyn Hannan, från Australien och som arbetat för FN och nu finns på Lunds universitet, sa mycket kloka saker, om att vi borde använda oss av FN:s resolutioner och konventioner i det politiska arbetet både på lokalt, regionalt och i arbetet på riksplanet.

Använd med andra ord Cedaw, 1325 och Kvinnokonventionen!

Carolyn påpekade att det obetalda arbetet är en stötesten för genomförandet av jämställdhet.

Ta fram Platform for Action från Pekingkonferensen och läs!

I FN:s kvinnokommission ska frågan om våld mot kvinnor tas upp under mars månad 2013. Statistik ska tas fram från varje land och en lokalhandlingsplan. Utrikesdepartementet ska diskutera detta med EU och rapportera till Cedaw.

2014 ska Sverige förhöras om hur arbetet fortskrider här.

Carolyn ställde sedan frågan om i vilken sorts miljö jämställdhetsfrågorna tas upp i Göteborg. Är det med en suck, ett fniss eller är det med energi?

Ett föredrag hölls också av en representant från Torslanda SDF. Detta refereras inte här.

Göteborgspolitiker

Mats Pilhem (V) är ansvarig för personal- och arbetsmarknadspolitik i Göteborg. 70 miljoner har avsatts för att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män i kommunen. Pengar som ska gå direkt till lönerna inte till projekt för att undersöka hur det ser ut. T ex. Göteborg arbetar med att få bort oönskad deltid och med att minska otrygga arbetsförhållanden. Detta berör kvinnor i högre grad än män. Kommunen har tecknat avtal med Kommunal och Vision om rätten till heltid i hemtjänsten.  Mats påpekade att jobbskatteavdragen minskat jämställdheten mellan kvinnor och män. Det västsvenska paketet ska göra det lättare att åka kollektivt. Det gynnar kvinnorna. Regeringens politik gör att ojämställdheten ökar. Vi vill se att även barnen får sin plats i den nya staden.

Thomas Martinsson (MP) arbetar med den jämställdhetsintegrerade budgeten i kommunen. Han ser svårigheterna med det intersektionella perspektivet. Göteborgs kommun samverkar med Åbo, Bergen och Åhus när det gäller mänskliga rättigheter bland annat. Fem punkter han tog upp var: följa upp med hjälp av Cedaw; bygga på rättigheter; processhandledning; SKL-projekt (Sveriges kommuner och landsting); diskriminerande värdegrund. Thomas talade också om trygghet och hbtq-personers rättigheter. Att genusutbildningen för lärare tagits bort av regeringen var han mycket kritisk till. Göteborgs kommun försöker nu komma bort från gammalt förlegat tänkandet. Det är alla överens om. (MP) vill jämställdhetssäkra verksamheterna i staden och vill inte se vinst i kommunal kärnverksamhet.  De flesta frågorna handlar inte bara om kvinnor utan om både kvinnor och män, påpekade han. Det har varit viktigt att staden satsat på genuspedagoger. Det är inte bara det att chefer utbildas i jämställdhet utan det görs kartläggningar och frågan drivs med energi. Etthundra anställda ska nu jämställdhetsmätas och Göteborg utbildar 50 processhandledare, som ska utbilda andra i jämställdhet. 2 -3000 anställdas attityder ska mätas.

Maria Nilsson (FP) tog upp frågan om kvinnors säkerhet i staden. Kvinnor måste kunna röra sig fritt i den. Trygghetsvandringar är bra men det behövs mer. Även hon menade att genuspedagogerna behövs i skolorna. Det är viktigt att barnen får undervisning om personer med könsöverskridande identitet. Det får inte heller saknas kuratorer och skolsköterskor.

Andrea Jovell Svensson (C) vill konkurrensutsätta hemtjänsten. Det är inte bra om bara män driver företag menade hon. (C) är ett feministiskt parti och Andrea blev förvånad när hon kom till Göteborg och såg kulturen här. Hon deklarerade att hon är feminist och hon var oroad över hur långsamt det går att få in kvinnor i näringslivets toppar. Dessutom menade hon att man måste lyfta jämställdheten i vardagslivet.

Olof Svensson (S) gladde sig åt att ordet jämställdhet nu förekommer frekvent i budgeten. På en fråga menade Olof att kommunledningen träffat både kvinnor och män för att se hur kollektivtrafiken borde ordnas. Olof svarade på Carolyns fråga om hur jämställdhetsarbetet tas emot i kommunen och menade att det finns en medvetenhet och att suck och fniss inte förekommer utan att arbetet bedrivs konkret.

Från Resurscentra kom kritik mot att staden inte gör tillräckligt för att underlätta för kvinnor att starta eget. Det fanns också krav på ytterligare dokumentation. Catharina Andersson (FiVG) påpekade att det kan vara som att köpa en lottokupong att starta eget.

Anita Wahlberg tog upp ungdomars tänkande. En tredjedel av våra ungdomar önskar sig diktatur för de tycker ändå inte att de kan påverka. Ungdomarna behöver jämställdhetsundervisning menade hon.

Andra deltagare tog även de upp just frågan om ungdomarna i stadens skolor. Dessutom var någon kritisk till satsningen på ledare i staden för när dessa väl fått sin utbildning i jämställdhet så förde de inte arbetet vidare och allt dog ut.

TIBBE, FiGbg

F! Göteborg

Lämna ett svar