Årsmöte 2017

Här finns all information om Fi Göteborgs årsmöte den 14 januari 2017. Då utser vi ny styrelse, revisorer och valberedning. Vi beslutar också om ändringar i stadgarna och vårt politiska dokument. För att ha rösträtt på mötet ska du vara bosatt i Göteborg och ha betalat medlemsavgiften för 2017.

Vi ses 12:00 på Kvinnofolkhögskolan. Lokalen är helt fysisk tillgänglig med stor toalett och vid behov av att använda hissen kan en ringa Nathalie på 073-5345484 eller Emma på 0706765852.

 

Gå till

Datum

Nominerade

Stadgar och den politiska plattformen

Motioner och propositioner

Dagordning och handlingar

Så här går årsmötet till

 

Datum

3 december
– Nomineringar ska vara inne hos valberedningen

31 december
– Motioner ska ha skickats in

7 januari
– Motioner har besvarats av styrelsen

 

Nominerade


Ordförande: Isabela Duarte Nilsson

Vice ordförande: Beatrice Ahlmark Tyrenberg

Kassör: vakant

Ledamot: Johanna Marseille

Ledamot: Miriam Friedlaender

Ersättare: Ann Åkerberg

Revisor: Frida Sewén

Revisor: Jonathan Hiller

 

Om urvalsprocessen

Valberedningen kontaktar alla som blir nominerade för att göra ett urval följt av personliga intervjuer. Inför intervjun kommer du att bli ombedd att skicka CV och två referenser. Inför årsmötet den 14:e januari kommer valberedningen att presentera sitt förslag till styrelse och revisorer. Detta kommer att finnas tillgängligt på Fi Göteborgs hemsida.

Kontakta valberedningen

h

Stadgar och den politiska plattformen

Stadgar Fi Göteborg

 

Fi Göteborgs politiska plattform finns på hemsidan eller som pdf här.

 

Motioner och propositioner

Motioner är förslag på förändringar ifrån medlemmar i våra styrande dokument som den politiska plattformen och Stadgar Fi Göteborg. Vem som helst som är medlem kan skriva en motion och de skickas in till goteborg@feministisktinitiativ.se senast 31:a december. För en guide till hur du skriver motioner, se denna pdf. Propositioner är precis som motioner men istället skrivna av styrelsen. Om ni vill lägga ett yrkande på någon motion eller proposition så skriv det i ett dokument och skicka till styrelsen@figoteborg.se

Proposition Medlemsgrupper

Proposition Föreningens Styrelse

Budgetproposition Budgetproposition kalkylark


1. Motion - Mot vinstuttag i välfärden

2. Motion - Sexualpolitik
- Ändringsyrkande 1 - Sexualpolitik

3. Motion - Djuretiskakriteriervidupphandling

4. Motion - Samordningsnummer

5. Motion - Ökad kunskap om papperslösa personers livsvillkor

6. Motion - Försörjningsstöd på lika villkor

7. Motion - Inrätta sanitära möjligheter

8. Motion - Djurparker är inte pedagogisk verksamhet

9. Djur ska inte förekomma vid evenemang

10. Motion - Icke testat på djur vid upphandling

11. Motion - Vegetabilisknorm

12. Motion - Minoritetsavsnittet

13. Motion - En ny syn på arbete

14. Motion - Utbildning

15. Motion - Uppdragsbeskrivningar för förtroendevalda politiker

 

 

Dagordning och handlingar

Dagordning

 

Verksamhetsplan 2017

 

Verksamhetsberättelse 2016

 

Så här går årsmötet till

Årsmötet genomförs enligt dagordningen som skickas ut med kallelsen. I stadgarna står det vad som måste finnas med i dagordningen. Här förklaras de olika punkterna. Skicka ett mail om du har ytterligare frågor om mötet.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Alla som är med på årsmötet kan nominera sig när punkten tas upp.  Ordföranden leder mötet och sekreteraren skriver ett protokoll om vad som händer i mötet och vilka beslut som tas.

Val av justerare samt rösträknare

Alla som är med på årsmötet kan nominera sig när punkten tas upp. Justerare skriver på det renskrivna protokollet och intygar då att protokollet stämmer överens med vad som hände på mötet. Rösträknare har som uppgift att räkna rösterna när ett beslut ska tas med votering. Voteringar sker antingen öppet med handuppräckning eller slutet med röstsedlar som läggs i en valurna.

 Godkännande av dagordning

Dagordningen som skickades ut med kallelsen ska godkännas. Om en medlem vill ta upp något under punkten “Övriga frågor” ska det tas upp här.

 Godkännande av röstlängd

Årsmötet ska godkänna hur många som är med på mötet och hur många  som har rätt att rösta.

Fråga om mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna

Under paragraf 15 i stadgarna står det hur mötet ska utlysas.

Föreningens verksamhetsberättelse

Den tidigare styrelsen berättar vad som har skett i föreningen under året som har gått.

Styrelsens årsredovisning, samt revisorernas berättelse

Den tidigare styrelsen redovisar den ekonomiska berättelsen. Revisorerna presenterar sin berättelse.

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet ska godkänna att den tidigare styrelsen inte begått några allvarliga fel som den ska ställas till svars för.

Val av styrelse för kommande mandatperiod

Valberedningen presenterar sitt förslag på ny styrelse. Alla som kandiderar (även de som inte är med i förslaget) får tillfälle att presentera sig. Sedan röstar årsmötet för eller emot valberedningens förslag. Om förslaget inte godkänns röstar årsmötet istället om varje styrelsepost. Först bestäms hur många som ska ingå i styrelsen och hur många som ska vara ersättare. Sedan utses ordförande, kassör, övriga ledamöter och ersättare.

Val av två revisorer

Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer. Alla kandidater får tillfälle att presentera sig. Årsmötet röstar först för eller emot valberedningens förslag. Om förslaget inte godkänns ska nya kandidater nomineras och årsmötet väljer bland dessa.

 Val av valberedning bestående av tre till fem personer

Alla som är på årsmötet kan nominera sig till att ingå i den nya valberedningen.

Övriga val

Det kommer inte att väljas några ytterligare poster detta årsmöte.

Propositioner, motioner och förslag till stadgeändringar

Publiceras på hemsidan. Om det finns fler än ett yrkande (förslag) i en motion föreslår årsmötets ordförande en ordning för hur förslagen ska röstas om.

Övriga frågor

Alla närvarande medlemmar kan föreslå ytterligare frågor som mötet kan välja att ta upp. Övriga frågor ska meddelas i samband med punkten “Godkännande av dagordning”. Om du vill vara riktigt säker på att mötet tar beslut i en viss fråga ska du lämna in en motion. Läs mer om hur du gör det under “Motioner och propositioner”.

Beslut om verksamhetsplan för kommande mandatperiod

Den tillförordnade styrelsen har inte fått mandat av föreningen att skriva ett förslag om verksamhetsplan för kommande år. Därför finns det ingen verksamhetsplan att godkänna.