Studiebesök med fokus på ekonomiskt bistånd för papperslösa

I december var våra politiker Sanna Ghotbi och Louise Thörnqvist på studiebesök hos Jan Svensson på stadsledningskontoret. Jan arbetar med sociala frågor i kommunen med fokus på socialtjänstens arbete och är bland annat ansvarig för att ta fram riktlinjer för försörjningsstöd. Här kommer en rapport om hur studiebesöket var och nyttiga lärdomar vi drog. 
 
Syftet var att fråga hur det går i arbetet med ekonomiskt bistånd för papperslösa och generella utvecklingsarbeten som finns inom området. Detta eftersom social välfärd som inkluderar alla stadens invånare, så väl personer med uppehållsrätt och medborgarskap, som papperslösa och personer på besök i Sverige, är en viktig fråga för Fi Göteborg. Sedan vi kom in i kommunfullmäktige 2014 har ett av våra fokusområden varit papperslösas och utsatta EU-medborgares rättigheter där ett konkret mål är att alla ska ha rätt till ekonomiskt bistånd på samma villkor, oavsett medborgarstatus. För ett par månader sedan antogs den senaste versionen av stadens riktlinjer för försörjningsstöd där det för första gången stod i klartext att papperslösa har rätt till prövning av akutbistånd, på samma sätt som andra bosatta i staden. Det stod också, för första gången, att utsatta EU-medborgare ska räknas som papperslösa. Detta var en konsekvens från de skrivningar Fi fått in i budgeten och var ett tecken på att vi gjort avtryck. Samtidigt är det långt ifrån att realisera allas mänskliga rättigheter då systemet fortfarande inte erkänner papperslösa och utsatta EU-medborgares rättigheter fullt ut och rätten till prövning inte betyder att deras ansökan beviljas. Jan Svensson var en av de som arbetade med dessa riktlinjer och det var också ett av våra samtalsämnen under besöket.

Vi fick berättat för oss att det politiska budskapet är viktigt att arbeta in i kommunens riktlinjer. Vi tänker i det avseendet att det är viktigt att det politiska budskapet är likabehandling och mänskliga rättigheter, för att det ska genomsyra stadens riktlinjer. Det är därför vi driver dessa frågor tillsammans med de röd-gröna partierna. Det är också viktigt med kompetensutveckling i form av utbildningssatsningar för personal. Det kan exempelvis handla om utbildning om hur situationen ser ut för papperslösa och utsatta EU-medborgare. Jan berättar att det är viktigt att chefer får gå olika sorters utbildningar, då det i stor utsträckning är chefer som präglar verksamheterna. Det är samtidigt viktigt att medarbetare, så som socialsekreterare får fortlöpande utbildning om regelverk m.m.

Vad gäller ekonomiskt bistånd är syftet att det ska tillgodose de mest nödvändiga behoven för familjer och enskilda personer. Syftet är att minska social ojämlikhet, och det är därför busskort för resor med västtrafik varit en viktig fråga inom kommunen, eftersom möjligheten att göra resor inom kommunen ökar möjligheten till tillgång av hela staden. Samtidigt som försörjningsstödet ska tillgodose nödvändiga behov och garantera en skälig levnadsnivå är målet att minska antalet hushåll med försörjningsstöd, särskilt långvarigt försörjningsstöd.

Det finns en utvecklingspotential i hur arbetet kan utvecklas avseende bistånd från socialtjänsten när det gäller papperslösa personer samt personer utan uppehållsrätt. Dels handlar det om att inte enbart fästa vikten vid ekonomisk hjälp, utan även att se om familjer med barn kan vara i behov av andra insatser enligt socialtjänstlagen. Mycket handlar dock om ekonomiska behov, och det ses inte som en hållbar lösning med ett bistånd till hemresa. Staden arbetar därför även med samarbete mellan andra städer, i exempelvis Rumänien – i syfte att hitta gemensamma lösningar för att hjälpa den här gruppen. En annan utvecklingspotential är att utöka fältarbetet i staden för att möta de människor som är i behov av stöd.

Det pågår en hel del forskningsprojekt om utsatta EU-medborgare, och undersökningar visar bland annat att majoriteten inte besöker Sverige för att tigga, syftet är i de flesta fall att hitta ett arbete och egen försörjning. Därför menar vi att människor bör få det stöd de behöver för att nå sitt mål.

Det var ett givande studiebesök, och vi fick med oss en hel del kunskap och idéer om hur arbetet kan utvecklas för att tillgodose alla stadens invånares behov.

Jan Svensson, Stadsledningskontoret, Sanna Ghotbi och Louise Thörnqvist, Fi-politiker.

Jan Svensson, Stadsledningskontoret, Sanna Ghotbi och Louise Thörnqvist, Fi-politiker.

F! Göteborg