Rapport från Kommunfullmäktige 25:e februari

Under Kommunfullmäktige i torsdags den 25 februari behandlades flera frågor som vi i Fi Göteborg anser vara mycket viktiga utifrån de synpunkter och yrkanden som andra partier i kommunfullmäktige lämnat.

Julia Bahner påtalade vikten av att ställa sociala krav vid upphandlingar. Vi kan använda dessa krav som verktyg för att skapa social hållbarhet, ur både mänskligt och miljöperspektiv. Sociala krav är viktiga vid stadens upphandling då det påverkar konsumtionsvanor i ett större perspektiv. De krav som ställs av kommunen skapar produkter som är tillverkade utifrån sociala krav, vilket på sikt påverkar produkter som vi alla konsumerar. På Julia Bahners blogg kan du läsa hela inlägget och här finns handlingen.

Stina Svensson debatterade i samband med handlingsplanen om förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö i äldreomsorgen. Handlingsplanen är ett steg i rätt riktning och Stina lyfte de satsningar som gjorts gällande friskvård, samt att förhoppningen på sikt är en arbetstidsinnovation, där vi arbetar mindre och på så vis skapar en bättre balans mellan arbetstid och övrig tid. Handlingsplanen hittar du här.

Under kvällen debatterades handlingsplanen för ekonomiskt och socialt utsatta EU-medborgare som befinner sig i Göteborg (du hittar den här). Det var en debatt med olika åsikter, främst avseende om de EU-medborgare som befinner sig i staden ska erbjudas skolgång eller ej. Vid debatten deltog Louise Thörnqvist som hade följande inlägg:

Alla människor är lika värda och födda med samma rättigheter. Det är ord från FN om mänskliga rättigheter. Det handlar om att vi alla har samma värde, och att det är varje människas rätt är att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. I barnkonventionen står det att alla barn har rätt till skolgång.

Av det yrkande som finns i handlingen blir det tydligt att det inte är självklart för alla partier i den här salen, att vi som kommun ska verka aktivt för att tillgodose behov, möjliggöra skolgång och göra livet och tillvaron så bra som möjligt för alla stadens invånare. Detta trots att rättsväsendet slagit fast att det är varje kommuns angelägenhet att ge stöd till invånarna.

Planen återremitterades i höstas och vi hade velat se ett annat resultat. Att det nu är upp till varje GR-kommun att avgöra om skola ska erbjudas för barn till socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare är ett nederlag för de barn detta berör. Men det visar också på en farlig utveckling där det görs skillnad på människor, där olika människor anses ha olika rättigheter. Vi ska komma ihåg att de barn detta drabbar, är de barn som redan har det svårt, och där skolgången hade kunnat leda till förbättrade framtidsutsikter, samt där skolan kan fylla en viktig funktion med social samvaro och delaktighet. Syftet med handlingsplanen är att kommunerna inom GR ska agera på ett likartat sett. Det är dock svårt att se hur detta ska gå till när skolfrågan ska beslutas i varje enskild kommun.

Gällande skolfrågan är det bra att Göteborg valt att inte göra skillnad på barn eftersom alla barn har rätt till skolgång här. Det är också vår förhoppning att andra kommuner tar efter Göteborgs exempel.

Det är däremot oroande att flera partier i denna församling vill ta ifrån barnen denna rätt och därmed bryta mot barnkonventionen.

Den här planen handlar om EU-medborgare i socialt och ekonomiska utsatta situationer som vistas i Göteborg. Det är vårt ansvar att se till så dessa människor får en bättre situation. Det finns flera goda exempel på vad staden gör, exempelvis IOP. För att förbättra situationen är det viktigt att ge stöd på plats i Göteborg, men det utesluter inte ett samarbete med Rumänien och Bulgarien för att förbättra situationen för invånarna där.

Som väl är, är det ändå en stor majoritet av partierna i kommunfullmäktige som anser att alla barn ska erbjudas möjlighet till skolgång.

Gudrun Tiberg var på plats och samlade in namnunderskrifter till våra motioner om vad stipendier från Olof och Caroline Wijks utdelningsfond ska användas till. Vi har valt att motionera om fondmedel till följande organisationer: RFSL:s verksamhet Newcomers (projekt för sexuell hälsa för HBTQ-migranter), Insamlingsstiftelsen Futebol dá Forca Sverige (fotbollsträning för nyanlända tjejer), föreningen Hoppet (mötesplats för kvinnor) samt föreningen KFUM (fritidsverksamhet för nyanlända, unga tjejer och transpersoner). Hur det blir med detta återstår att se.

Under en kortare period framöver kommer vår ordinarie ledamot Sanna inte kunna vara med på möten. Det tycker vi är tråkigt, men vi är glada att du följer oss på avstånd!

Vi tar plats, och vi gör det tillsammans! #staypink

// KF-gruppen #kfgbg

Tre personer från Kommunals avdelning för Spårvägen står med en stor röd flagga med avdelningens logga (Linda Jansson, Johannes Kvarnström, Lasse Kvarnström). Orsaken till att de stod utanför mötet var att de protesterade mot en motion av de borgerliga partierna, som ville sälja ut spårvägen till regionen.

Tre personer från Kommunals avdelning för Spårvägen står med en stor röd flagga med avdelningens logga (Linda Jansson, Johannes Kvarnström, Lasse Kvarnström). Orsaken till att de stod utanför mötet var att de protesterade mot en motion av de borgerliga partierna, som ville sälja ut spårvägen till regionen.

F! Göteborg