Sannas och Julias inlägg i KF 29/1

På kommunfullmäktige 29 januari gick även Sanna Ghotbi och Julia Bahner upp i talarstolen. Först gjorde Sanna ett inlägg i diskussionen om ekologiskt kött i Göteborgs skolor:

Ordförande, åhörare, fullmäktige! I stället för att se bristen på ekologiskt kött som en anledning att konsumera annat kött bör vi se det som en möjlighet att konsumera mer vegetarisk kost. Som bland annat Karin Pleijel (mp) redan har sagt visar forskning att köttproduktionen är en av de största orsakerna till utsläpp orsakade av människan och annan forskning visar på negativa hälsoeffekter av att konsumera mer kött.

Vi har ett ansvar inför våra framtida generationer att ta hand om jorden som vi lever på och att minska lidandet för individerna som lever på den. Det handlar om att förändra de normer och de beteenden som är skadliga för vår miljö och för djurlivet. Det är dags att vi visar framfötterna!

Under denna mandatperiod kommer vi rödgrönrosa att arbeta för mer vegetarisk kost i skola och andra kommunala verksamheter. För vilken instans är viktigare än skolan för att lära framtida generationer när de är unga hur de ska ta hand om miljön? Det handlar också om ett kunskapslyft. Vi behöver förmedla de positiva effekterna av att konsumera mer ekologiskt och vegetariskt och även hur man ska laga maten så att det inte uppstår problem som att det är dålig kvalitet på vegetarisk och ekologisk mat.

Vi måste också sluta ställa ekonomi och miljö emot varandra i en kamp där alltid ekonomi vinner. För vad ger mer vinst än vetskapen att vår värld får finnas lite längre, att vår miljö kommer att vara intakt, djurlivet rikt och våra barn hälsosamma?

Senare under fullmäktigemötet diskuterades uppföljningsrapporten för 2014. Uppföljningsrapporten är en sammanfattning av hur det ser ut i Göteborg. Alla verksamheter som kommunen har ansvar för finns med i rapporten. Stina Svensson gjorde ett inlägg som du kan läsa här. Julia Bahner tog upp bristerna i rapportens del om funktionshindersverksamhen (texten finns också på Julias blogg):

Gällande den del i uppföljningsrapporten som handlar om Funktionshinderverksamhet så skulle jag vilja lyfta det avsnitt som handlar om jämställdhet. Där presenteras att fler män än kvinnor beviljas insatser och att män och kvinnor beviljas olika insatser. Jag citerar:

”Könsskillnader kan i viss mån förklaras med att antalet män och pojkar med vissa diagnoser är fler än antalet kvinnor och flickor. Det går emellertid inte att utesluta att handläggare bedömer behoven hos män och kvinnor olika, vilket Socialstyrelsens lägesrapport visar. Ny forskning visar att flickor i förhållande till pojkar kan vara underdiagnosticerade, vilket kan påverka deras möjlighet att få LSS-insatser.

I Göteborg har fler män än kvinnor beslut om Boende m Särskild Service enligt LSS eller SoL, medan fler kvinnor än män har beslut om boendestöd enligt SoL i ordinärt boende.”

I Uppföljningsrapporten görs inga vidare analyser av orsakerna till denna ojämlikhet i Göteborg och det ges inga förslag på åtgärder – och det kanske inte är meningen heller med dessa rapporter.

Men en sak kan vi med säkerhet konstatera, och det är att det redan finns mängder av forskning och andra typer av kunskapsunderlag som berättar hur läget ser ut – att det är ojämställt. Det som behövs nu är handling från oss politiker. Det finns ett genomgripande jämställdhets- och Mänskliga rättigheter-arbete i staden, men det finns anledning att intensifiera det inom funktionshinderverksamhet, där det lätt faller bort, kanske för att fokus ligger på diskrimineringsgrunden funktionshinder.

Vi måste se över personalens förutsättningar att arbeta utifrån ett likabehandlingsperspektiv, både i myndighetsutövning och i utförarverksamhet. Kanske är det så att personalen behöver mer stöd, mer utbildning eller att vi från centralt håll helt enkelt följer upp bättre och kräver analyser av varför det ser ut som det gör och sedan kräver åtgärder.

Precis som jag tog upp på förra Kommunfullmäktige i december i samband med att vi skulle Revidera de så kallade ”Riktlinjerna för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning” så vill jag även nu uppmärksamma Alliansen och VV på att deras vilja att separera jämställdhetsarbetet från mänskliga rättigheter-arbetet inte kan göras. Och det beror på, precis som jag sa då, att kön inte kan separeras från andra diskrimineringsgrunder, i detta fall funktionalitet.

Jag hoppas därför att vi snart kommer kunna anta Programmet för det strategiska arbetet med mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad, som jag tror kan bli ett viktigt verktyg, både för oss som styr och för dem som ska realisera våra politiska mål i verksamheterna.

Mötets näst sista punkt handlade om en motion av centerpartiet. Motionen föreslog att kommunen skulle införa frivilliga jämställdhetskontrakt. Förslaget handlade om att företag skulle kunna få ersättning om de jobbade med jämställdheten på arbetsplatserna. Vi rödgrönrosa var emot förslaget (som sen röstades ner) och Sanna förklarade varför:

Människors rätt till makt, inflytande och ekonomisk frihet oavsett kön är ingenting vi ska ta lätt på, det är inte något som verksamheter och bolag ska välja att implementera utan en skyldighet. Att inrätta en bonus för att locka verksamheter till ett jämställdhetsarbete underminerar det faktum att vi har nationella jämställdhetspolitiska mål som alla måste följa oavsett om de får en extra peng i fickan eller inte.

I förslaget finns inte heller en konkret plan för hur jämställdhetsarbetet ska mätas eller vem som ska mäta det, visst är det viktigt med en jämnare könsfördelning inom företagen och bolagen men vi får inte glömma andra viktiga aspekter av jämställdhetsarbetet som fördelningen av arbetsuppgifter, trygghet på arbetsplatsen, lönevillkor samt att arbetet som verksamheterna utför ska ha ett genomgående genusperspektiv.

CEMR deklarationen konstaterar att om vi ska kunna uppnå ett jämställt samhälle så måste
kommunen beakta jämställdhetsperspektivet fullt ut i sin politik, i sin organisation och i sitt praktiska handlande. Att förändra samhällets syn och arbete med jämställdhet handlar i grunden om en förändring av normer och strukturer. Det handlar om kompetensutveckling med systematiskt långsiktiga mål där vi har en vision för vilken kommun vi vill leva i. Inget av de jämställdhetspolitiska målen har uppnåtts än och vi har en lång väg att gå – det handlar om att sluta se ojämlikheten som drabbar icke-män som en sidofråga. Det handlar också om att se hur olika strukturella förtryck samverkar och påverkar människors vardag.

Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionalitet, sexualitet, klass, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap. Detta är något som de rödgrönrosa kommer att arbeta för under den kommande mandatperioden, med visionen om ett Göteborg där jämställdhet är en självklar del av samhället och inte ett frivilligt åtagande. Med detta sagt yrkar vi alltså bifall till kommunstyrelsens förslag.

F! Göteborg

Kommentera