Stinas rapport från Kommunfullmäktige 29/1

Under det senaste Kommunfullmäktigemötet den 29/1 togs uppföljningsrapport 3 upp med fokus på kärnverksamheten. Jag lyfte den del som handlade om personal under äldreomsorgen. Jag ville belysa den del där det angavs om hög sjukfrånvaro samt högre andel som har fått tillsvidareanställning och andelen minskat arbete utförs av timarbete i kommunen. Jag ville ge en liten bild från andra nationella rapporter om hur det ser ut med arbetsvillkor och hög sjukfrånvaro. Jag saknade lite en sådan analys i rapporten. Ni kan läsa rapporten här.

Vi i Feministiskt initiativ har skrivit artiklar och lämnat in motion om hur läget är i kvinnodominerad sektor. Här kan ni läsa vår senaste motion inlämnad till Riksdagen.

Mitt inlägg

Uppföljningsrapporten är ett bra underlag för att följa måluppfyllelse och uppdrag. Den ger en bild av hur det ser ut. Vad som behöver åtgärdas och vad som kan förbättras. Jag håller med Anneli Hulthén att det behövs satsningar för att sänka den höga sjukfrånvaron och då vill jag att vi tittar i område Äldreomsorgen, som ju är kvinnodominerad, där rapporten just lyfter personalfrågan så skulle jag vilja belysa en del intressanta punkter.

Först vill jag påpeka det som rapporten visar på att det är låg bemanning i äldreomsorgen. Och så har vi det med oss i resten av vad jag lyfter.

I LAS framgår det att normen för den svenska arbetsmarknaden ska vara en tillsvidareanställning. Där går det också att läsa att en heltidstjänstgöring ska vara den normala sysselsättningsgraden.

Här i staden har vi den rätten att arbeta heltid. Det är bra. Feministiskt initiativ har drivit den frågan länge. Om vi ser på det som beskrivs i uppföljningsrapporten om hur långt vi kommit med att ha tillsvidareanställningar/fastanställning dvs trygg anställning på heltid så har vi kommit en bit på väg men under det senaste året enligt rapporten har det avtagit. Här är ett område som vi måste arbeta vidare med.

Rapportens lägesbeskrivning av äldreomsorgen och hemtjänsten konstaterar att sjukfrånvaron för undersköterskor i äldreomsorgen har ökat till 10.6% och Vårdbiträden 11.7%. Dessa två grupper har högst sjukfrånvaro bland förvaltningarna. Under det senaste året är det sjukfrånvaron längre än 2 veckor som har ökat. Långtidssjukskrivna alltså. Och här belyser rapporten något intressant nämligen att arbetsmiljö och arbetets organisering är orsaken. Jag skulle också önska att ha med anställnings och arbetsvillkor i analysen.

Försäkringskassans rapport från 2014 visar att sjukfrånvaron växer i Sverige. Försäkringskassan poängterar att det beror på att allt fler har otrygga anställningar. Ökningen beror bland annat på att de med otrygga anställningar blir sjuka av anställningsformens osäkra villkor.

Uppföljningsrapporten visar på hur det ser ut med timavlönat arbete. Det som kallas visstidsanställning eller oftare använt -som otrygga anställningar. Målet är att andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska i staden. Där visar rapporten att det inte har ändrats något nämnvärt det senaste året. Det beror på att det har varit svårigheter att rekrytera så har arbetsgivaren satt in timanställd för att fylla luckor. Det ska sägas att andelen arbetad tid som timavlönad här i staden har dock minskat från 2011.

Frågan jag ställer mig är hänger minskningen av andelen timavlönat arbete ihop med att trygga anställningar ökat något under senaste åren?

Otrygga jobb – Otrygga villkor – Otrygga anställningar (visstidsanställning, timvikariat,) Hög sjukfrånvaro.

Generellt sett idag i kommuner och landsting så är anställningsvillkoren mer flexibla för att passa arbetsgivarnas behov, vilket har skett på bekostnad av såväl personalens anställningstrygghet, som psykiska hälsa. Att osäker anställning ökar risken för psykisk ohälsa, visar Anna-Karin Waenerlund i en studie från 2013 ”Tillfälliga anställningar och ohälsa”.

Psykisk ohälsa som är den vanligaste diagnosen hos långtidssjuka i kommun- och landsting, där sex av sju är kvinnor (AFA Försäkring 2013).

Det som skulle kunna lyftas i uppföljningsrapporten är vad minskningen av andelen timavlönade beror på. Som jag tidigare nämnt, har det visat sig i ökat trygga anställningar? eller är det som när en tidsbegränsade anställning närmar sig 1 år, ges ett tyst avsked innan visstidsanställd når LAS-gränsen för företrädesrätt. Det är så att i många kommuner och landsting räknas det febrilt för att slippa få potentiella LAS:are på halsen. Och är du nära 1 års gränsen och inte får vara kvar så får du svårigheter att få vikariat på någon annan liknande arbetsplats i kommunen. Du riskerar bli utan jobb.

Jag är övertygad om att arbetet med trygga anställningar och villkor kommer att vara en del i arbetet den kommande mandatperioden i rödgrönrosa. Jag vill lyfta hur saker hänger ihop och som kanske saknades lite i rapporten.

Eller har minskningen av andelen timavlönade denna orsak? Enligt Carin Ulander Wännmans IFAU-rapport från 2012 ”Flexibilitet – en dominerande diskurs i de anställningsvillkor som rör sysselsättningstrygghet för arbetstagare i kommun och landsting” http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2012/Flexibilitet-och-trygghet-i-landstings-kommunala-avtal-u-2012-20.pdf visar att enligt kollektivavtal är arbetstagare inom kommuner och landsting skyldiga att vikariera för annan anställd upp till 6 månader per år och samtidigt sköta sina egna arbetsuppgifter. Det vill säga arbetsgivaren sätter inte in för sjuka utan den personal som finns kvar ska täcka upp. Och detta är helt enligt avtal där SKL är arbetsgivarpart i avtalsrörelsen.

Det skulle vara klokt att sätta sammanhanget om ökad sjukfrånvaro, trygga och otrygga jobb och arbetsmiljö i en omvärldsanalys i rapporten.

Det var mitt inlägg.

Vi i det kommunpolitiska arbetet tillsammans med rödgröna i samverkan kommer fortsatt att lyfta frågor kring arbetsvillkor.

 

Stina Svensson

Gruppledare och ledamot i Kommunfullmäktige Göteborg

 

F! Göteborg